Gemeente Meerssen | Goedgekeurd bestemmingsplan ‘Buitengebied 1995, herbouw woning Raar 17’

Officiele publicatie

Goedgekeurd bestemmingsplan ‘Buitengebied 1995, herbouw woning Raar 17’

Burgemeester en Wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 28, lid 6 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat het bestemmingsplan ‘Buitengebied 1995, herbouw woning Raar 17’, vastgesteld bij besluit van de raad van de gemeente Meerssen d.d. 18 december 2008, is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Limburg, bij besluit van 16 juni 2009, nummer 2009/9630.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het realiseren van een grondgebonden nieuwbouw woning op het perceel Raar 17 te Meerssen. De nieuwbouw woning wordt gerealiseerd nadat de bestaande woning wordt gesloopt.

Genoemd bestemmingsplan en het besluit van Gedeputeerde Staten liggen met ingang van 2 juli 2009 gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage bij het Klantenbureau Bouwen en Milieu ter gemeentesecretarie, Beekstraat 51 te Meerssen.

Door een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet tijdig bedenkingen bij Gedeputeerde Staten van Limburg heeft ingebracht, kan gedurende bovengenoemde termijn beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Beroepschriften resp. verzoeken om voorlopige voorziening dienen te worden gericht aan de Afdeling resp. de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA te ’s-Gravenhage.

Meerssen,

1 juli 2009
Burgemeester en Wethouders van Meerssen.