Gemeente Meerssen | Gemeente Meerssen - instellen vergunning parkeren - Kruisstraat, Gansbaan en Hoekweg, Meerssen

Officiele publicatie

Gemeente Meerssen - verkeersbesluit - instellen vergunning parkeren - Kruisstraat, Gansbaan en Hoekweg, Meerssen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen,

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Besluitverplichting

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er in de volgende gevallen een verkeersbesluit te worden genomen:

 • 1.
  De plaatsing of verwijdering van verkeerstekens en onderborden (opgenomen in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer), voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.
 • 2.
  Maatregelen op of aan de weg tot een wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Met het verkeersbesluit worden de volgende doelstellingen beoogd:

a) het verzekeren van de veiligheid op de weg;

b) het beschermen van weggebruikers en passagiers;

c) het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

d) het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

e) Het verbeteren van de leefbaarheid binnen haar gemeente.

Overwegende,

Dat met de gekozen oplossing om de Markt autoluw te maken voortvloeit uit het beleidsuitgangspunt zoals opgenomen in het vigerend GVVP;

Dat op de Markt 42 parkeerplaatsen zijn komen te vervallen.

Dat deze parkeergelegenheid deel uitmaakt van de Betaald Parkeerzone Meerssen;

Dat voor de woningen Kruisstraat 1 t/m 18, Markt 1 t/m 13, Gansbaan 1 t/m 77 en Hoekweg 1 t/m 31 die niet de beschikking hebben over een parkeergelegenheid voor de privéauto(‘s) de mogelijkheid wordt geboden om met een parkeervergunning te parkeren op onderstaande parkeerplaatsen:

 • -
  Kruisstraat 5 parkeerplaatsen
 • -
  Gansbaan 56 parkeerplaatsen
 • -
  Gymzaal ’t Beukeböschke 6 parkeerplaatsen
 • -
  Proostenkelder 4 parkeerplaatsen
 • -
  Bij de Vredeskapel 3 parkeerplaatsen

(Zie bijlage 1)

Dat parkeerplaatsen bij de gymzaal ’t Beukeböschke, Proostenkelder en de Vredeskapel slechts van tijdelijke aard aangezien deze locaties met een definitieve herinrichting van de Marktgebied anders ingevuld kunnen worden.

Dat ter voorkoming van bezetting van deze parkeerplaatsen door anderen, deze parkeerplaatsen aangewezen kunnen worden voor vergunninghouders, zijnde de bewoners van de woningen voorzover sprake is van het aan het woonadres gekoppelde bezit van een of meer auto’s;

Dat er met regelmaat (digitaal) contact geweest met bewoners die hun zorgen kenbaar

hebben gemaakt over de parkeeroverlast en/of hun specifieke parkeerproblemen besproken

hebben.

Dat door de invoering van betaald parkeren wordt, waar nodig, maatwerk geleverd aan bewoners

Dat alle betrokkenen een informatiebrief ontvangen voorafgaand aan de daadwerkelijk invoering van

Het betaalt parkeren met vergunning.

Dat tijdens een bijeenkomst op 10 mei 2021 de aanwezige bewoners in ruime meerderheid kennis hebben genomen van het besluit.

Dat tijdens deze bijeenkomst uitgelegd is hoe het betaald parkeren met vergunning in de praktijk functioneert.

Dat bewoners van mening zijn dat ook eigenaren van grondgebonden woningen met parkeermogelijkheden op eigen terrein de beschikking moeten krijgen over een parkeervergunningkaart voor de vergunning parkeerplaatsen;

Dat wij de bewoners op dit punt niet willen en kunnen volgen, omdat deze vergunning-parkeerplaatsen enkel en alleen bestemd zijn voor bewoners zonder parkeerfaciliteiten op eigen terrein.

Dat woningen in de Gansbaan en de Hoekweg die op eigen terrein over tenminste een parkeerplaats beschikken voor een auto en niet geschaad worden in hun belang a.g.v. het in te stellen van parkeervergunningzone.

Dat het verkrijgen van een parkeervergunningkaart niet gelijk gesteld kan worden met het belang dat bewoners van de genoemde woningen op dit punt hebben als gevolg van zelf gekozen gebruiksopties van het eigen perceel en daardoor over onvoldoende eigen parkeermogelijkheden beschikken.

Dat door de combinatie van voldoende eigen parkeerplaatsen, het instellen van vergunning parkeren voor een aantal bewoners op toereikende wijze tegemoet wordt gekomen aan de unaniem geuite grieven van vele bewoners van de Gansbaan en de Hoekweg;

Dat het uitgangspunt van betaald parkeren met vergunning voor bewoners is en dat dit een

kostendekkende parkeerexploitatie is, dit betekent dat inkomsten vanuit de parkeervergunningen

de kosten dekken;

Dat bewoners vanwege het voorgenomen verkeersbesluit in hun belang niet worden geschaad, afgezien van het standpunt dat de gemeente als wegbeheerder redelijkerwijs gezien niet dient te voorzien in de parkeerbehoefte van eigenaren van grondgebonden woningen wanneer dat de wegbeheerder indien mogelijk, zoveel mogelijk de richtlijnen in acht wenst te houden, hetgeen door de gemeenteraad ook als uitgangspunt is geformuleerd in het vigerend GVVP “Meerssen op weg naar 2020”;

Dat in zowel in de beleidsregels voor het aanvragen en verlenen van een parkeervergunning in de betaald parkeerzone van de gemeente Meerssen en de Beleidsregels toewijzen individuele

gehandicaptenparkeerplaatsen Gemeente Meerssen 2019 is opgenomen dat indien bij het woonadres waarop vergunning wordt aangevraagd een eigen parkeergelegenheid aanwezig is

(oprit, parkeerplaats, garage of garagebox in eigendom of gehuurd) of indien de aanvrager op andere wijze beschikt over eigen parkeergelegenheid (plek in parkeergarage, garage of garagebox in eigendom of gehuurd) in het betaald parkeergebied van de gemeente Meerssen komt de aanvrager niet in aanmerking voor een vergunning. Het aantal auto’s waarover de aanvrager beschikt is hierbij niet relevant;

Dat na de invoering van betaald parkeren met vergunning en/of na de Corona in bovengenoemde gebied een parkeerdrukmeting zal worden uitgevoerd om de eventuele ontstane verplaatsing van de parkeerproblematiek inzichtelijk te maken en waar nodig nieuwe oplossingen voor te stellen

Dat voor bezoekers van bewoners van de Kruisstraat, Markt, Gansbaan en Hoekweg op acceptabele loopafstanden voldoende vrije parkeermogelijkheden aanwezig zijn.

Dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW-vooroverleg heeft plaatsgevonden met de politie Limburg-Zuid, Basiseenheden Heuvelland;

Dat de politie d.d. 27 mei 2021 geadviseerd heeft ten aanzien van het ontwerp verkeersbesluit: dat het voorgenomen verkeersbesluit handhaafbaar en voor de politie derhalve aanvaardbaar is;

Motivering

De huidige verschillen in parkeren zorgen voor onduidelijke situaties.

Om onduidelijkheid tegen te gaan en de individuele belangen van bewoners te behartigen wil de gemeente zorgen voor meer eenduidigheid.

In de Gansbaan en de Hoekweg geldt op dit moment geen parkeerregime.

Veel bewoners van de Kruisstraat, Markt, Gansbaan en Hoekweg parkeren in het openbaar gebied.

Door het opheffen van de parkeerplaatsen op de Markt bestaat een mogelijke verschuiving van langparkeerders naar de nu gratis parkeerplaatsen in de Gansbaan en Hoekweg.

Met het invoeren van vergunning parkeren in de Kruisstraat, Gansbaan en Hoekweg wordt het parkeren gereguleerd.

Het huidige parkeerregime wordt dit jaar onderworpen aan een evaluatie met een knelpunten-analyse onder meer met betrekking tot het parkeren in randgebieden;

BESLUITEN:

De parkeerplaatsen aan in de Kruisstraat, Gansbaan en Hoekweg aan te wijzen als parkeergelegenheid voor vergunninghouders, waartoe bord E 9 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990, wordt geplaatst.

De parkeerplaatsen bij de gymzaal ’t Beukeböschke, Proostenkelder en de Vredeskapel slechts tijdelijke aan te wijzen als parkeergelegenheid voor vergunninghouders waartoe bord E 9 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990, wordt geplaatst.

e.e.a. zoals nader aangeduid is op de bij dit besluit behorende bebordings- en belijningstekening.

Meerssen, 25 mei 2021.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Meerssen,

de secretaris,

Mr. J.J.M. Eurlings

de burgemeester,

M.A.H. Clermonts-Aretz