Gemeente Meerssen | Gemeente Meerssen - aanwijzen van een laad- en losplaats ten behoeve van supermarkt Jumbo - Kuilenstraat, Rothem

Officiele publicatie

Gemeente Meerssen - verkeersbesluit - aanwijzen van een laad- en losplaats ten behoeve van supermarkt Jumbo - Kuilenstraat, Rothem

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen,

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Besluitverplichting

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er in de volgende gevallen een verkeersbesluit te worden genomen:

 • 1.
  De plaatsing of verwijdering van verkeerstekens en onderborden (opgenomen in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer), voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.
 • 2.
  Maatregelen op of aan de weg tot een wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Procedure

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de politie. Deze heeft een positief advies afgegeven.

Met het verkeersbesluit worden de volgende doelstellingen beoogd:

 • a)
  het verzekeren van de veiligheid op de weg;
 • b)
  het beschermen van weggebruikers en passagiers;
 • c)
  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;
 • d)
  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.
 • e)
  Het verbeteren van de leefbaarheid binnen haar gemeente.
 • f)
  de genoemde wegen zijn openbare wegen, in eigendom, in beheer en in onderhoud bij de gemeente Meerssen.

overwegende,

dat met regelmaat laad- en losactiviteiten plaatsvinden in de Kuilenstraat ter hoogte van de

Supermarkt Jumbo;

dat hier onvoldoende ruimte beschikbaar is en de doorgang wordt belemmerd voor het overig verkeer;

dat het laden en lossen niet is gereguleerd;

dat dit betekent dat diverse chauffeurs hun vrachtwagen op diverse plaatsen in de straat parkeren;

dat wachtende vrachtwagen de straat blokkeren of (deels) op het trottoir staan geparkeerd;

dat dit gedrag vanuit de verkeersveiligheid en bereikbaarheid niet gewenst is;

dat de gemeente een plaats aanwijst waar parkeren geen overlast oplevert voor omwonenden en waar de bedrijven hun laad- en loswerkzaamheden ten behoeve van de Jumbo goed kunnen uitvoeren.

dat dit wordt verbeterd door realisatie van een gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen;

dat bewoners van Kuilenstraat 65 t/m 67 de mogelijkheid wordt geboden om te parkeren op het terrein van de Jumbo;

dat de maatregelen worden genomen om de veiligheid, bruikbaarheid, vrijheid van het verkeer te waarborgen;

dat het gewenst is om een laad- en losplaats te realiseren voor laden en lossen van goederen voor Jumbo Rothem.

Motivering:

Met de bewoners van de woningen links en rechts van de Jumbo zijn afspraken gemaakt zodat zij hun auto kunnen parkeren op het parkeerterrein van Jumbo aan de overzijde van de straat.

Tegen het verkeersbesluit van 15 december 2020 (Staatscourant 2020, nr. 68006, 23 december 2020) is door een belanghebbende bezwaar gemaakt. Naar aanleiding van dat bezwaar heeft een volledige heroverweging van het besluit plaatsgevonden, waarbij een omissie werd geconstateerd. De overwegingen, motivering en bebordingstekening van het verkeersbesluit van 15 december 2020 zijn correct weergeven, maar de tekst onder de aanhef ‘Besluit’ kwam per abuis niet geheel overeen met de beoogde verkeerssituatie. Om die reden wordt de tekst onder het kopje “Besluit” van het verkeersbesluit van 15 december 2020 vervangen door de onderhavige tekst.

BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders van Meerssen besluit tot:

 • 1.
  het instellen van een parkeerverbod in de Kuilenstraat vanaf huisnummer 65 tot de hoek Kuilenstraat-Holstraat.
 • 2.
  het plaatsen van, ter hoogte van huisnummer 65 en op de hoek van de Kuilenstraat- Holstraat, RVV E01, Parkeerverbod (Hier mag je niet parkeren, het verbod geldt alleen aan de kant van de weg waar het bord staat, je mag hier wel even iemand afzetten) van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 worden geplaatst.
 • 3.
  het aanwijzen van een gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen in de Kuilenstraat tussen de huisnummer 67 en 69;
 • 4.
  hiervoor zal ter hoogte van huisnummer 67 en ter hoogte van huisnummer 69, RVV E07, Parkeerplaats laden en lossen - Gelegenheid voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen, Parkeergelegenheid alleen bestemd voor voertuigcategorie, of groep voertuigen,  die op het bord is aangegeven, van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 worden geplaatst voorzien van OB ¨Jumbo¨.

Het besluit treedt op grond van artikel 27 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), in werking met ingang van de dag, nadat een termijn van zes weken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt, is verstreken.

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met het politiedistrict Maastricht, Basiseenheden Heuvelland. De politie heeft op 14 oktober 2020 schriftelijk kenbaar gemaakt dat het besluit handhaafbaar en voor de politie derhalve aanvaardbaar is;

dat het verkeersbesluit is bekend gemaakt op 24 juni 2021;

e.e.a. zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende bebordingstekening.

Meerssen, 24 juni 2021.

Namens Burgemeester en Wethouders van Meerssen,