Gemeente Meerssen | Gemeente Meerssen - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - realiseren van een uitrit - Houthemerweg 89, Meerssen

Officiele publicatie

Gemeente Meerssen - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - realiseren van een uitrit - Houthemerweg 89, Meerssen

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (artikel 3.9 lid 2 Wabo) hebben besloten de beslistermijn met een termijn van zes weken te verlengen voor het realiseren van een uitrit, Houthemerweg 89, 6231KT Meerssen.

Waar ter inzage

Voor meer informatie over deze aanvraag, of om een afspraak te maken om de aanvraag te bekijken, kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen. Dit kan via het algemene telefoonnummer 14 043. Of stuur een mailtje naar info@meerssen.nl.

Nadere informatie

Tegen een besluit tot verlenging van de beslistermijn kunt u geen zienswijze indienen of bezwaar en/of beroep aantekenen