Gemeente Meerssen | Gemeente Meerssen - verkeersbesluit inzake parkerregulering omgeving herkenberg-Gansbaan-Hoekweg - Meerssen

Officiele publicatie

VERKEERSBESLUIT

Verkeersbesluit inzake parkeer regulering Herkenberg- Gansbaan-Hoekweg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen,

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van

burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Besluitverplichting

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er in de volgende gevallen een

verkeersbesluit te worden genomen:

1.De plaatsing of verwijdering van verkeerstekens en onderborden (opgenomen in artikel 12

van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer), voor zover daardoor een

gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

2.Maatregelen op of aan de weg tot een wijziging van de inrichting van de weg of het

aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de

maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers

dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Procedure

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de politie. Deze heeft een positief advies afgegeven.

overwegende,

dat door de vele klachten van parkeeroverlast op de Herkenberg, Gansbaan en Hoekweg het college heeft besloten over te gaan tot het nemen van parkeer regulerende maatregelen in deze straten;

dat de gemeente gedurende een langdurige periode vele meldingen heeft ontvangen ten aanzien van parkeeroverlast in de omgeving van de Herkenberg, Gansbaan en Hoekweg waarbij de leefbaarheid en verkeersveiligheid in het geding is;

dat de problematiek ten aanzien van de leefbaarheid zich uit in een hoge parkeerdruk en het ontstaan van zoekgedrag in deze straten;

dat dit met name overdag en het begin van de avond wordt veroorzaakt door langparkeerders

in de Herkenberg, Gansbaan en Hoekweg;

dat uit observaties ter plaatse en parkeeronderzoeken is gebleken dat de beschikbare parkeergelegenheden langs de genoemde straten regelmatig worden bezet door bezoekers van

het centrum Meerssen waardoor bewoners niet meer kunnen parkeren in de nabijheid van hun woningen;

dat het belang ten aanzien van de leefbaarheid voor de bewoners in de betreffende straten zwaarder weegt dan het (lang) parkeren van voertuigen door bezoekers van het centrum Meerssen;

dat ook de doorgang van de hulpdiensten bij calamiteiten regelmatig ernstig belemmerd;

dat het algemene belang van het verzekeren van de veiligheid op de weg en een snelle doorgang van de hulpdiensten gaat voor het individuele belang van bezoekers van het centrum Meerssen;

dat om aan het belang van kortparkeerders (bezoekers van bedrijven en aanwonenden) in genoemde straten tegemoet te komen het inkorten van de parkeerduur de maatregel voorziet

in (kort) parkeren.

dat voor de langparkeerders er in de nabije omgeving voldoende alternatieve parkeer-gelegenheden aanwezig zijn.

dat om deze overlast tegen te gaan het noodzakelijk is dat er parkeer regulerende maatregelen worden genomen.

dat het college heeft besloten om over te gaan tot invoering van een zogenaamde parkeerschijfzone (ook wel blauwe-zone genoemd) en tijdsaanduiding van maximaal 1,5 uur;

dat het doel is om de leefbaarheid in de straten te verbeteren;

dat bewoners die in het aangewezen gebied wonen komen in aanmerking voor een ontheffing zodat zij in de straten kunnen blijven parkeren;

dat voor bewoners die de beschikking hebben over een eigen parkeergelegenheid voor de privéauto(‘s) bieden wij de gelegenheid om één ontheffing met maximaal 2 kentekens aan te vragen en voor bewoners zonder eigen parkeergelegenheid bieden wij de mogelijkheid om maximaal twee ontheffingen met twee kentekens aan te vragen;

dat vanaf 2020 hiervoor leges betaald dient te worden te vergelijken met het tarief parkeervergunning ( € 60, - prijspeil 2019).

Met het verkeersbesluit worden de volgende doelstellingen beoogd:

 • a)
  het verzekeren van de veiligheid op de weg;
 • b)
  het beschermen van weggebruikers en passagiers;
 • c)
  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;
 • d)
  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.
 • e)
  de genoemde wegen zijn openbare wegen, in eigendom, in beheer en in onderhoud

bij de gemeente Meerssen .

BESLUIT

Besluit het college van burgemeester en wethouders van Meerssen tot:

Het invoeren van een parkeerschijfzone (blauwe zone) in de Herkenberg, Gansbaan en Hoekweg

volgens bijgevoegde tekening.

door middel van bord E10zb en E11ze van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (tijdsaanduiding max. 1.5 uur);

dat van de aan de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen, het verzekeren van de veiligheid op de weg alsmedehet voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade ten grondslag ligt aan dit besluit;

dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW-overleg plaatsvindt met de politiedistrict Maastricht, Basiseenheden Heuvelland;

dat de politie schriftelijk op 27 augustus 2019 heeft kenbaar gemaakt dat het besluit

handhaafbaar en voor de politie derhalve aanvaardbaar is;

dat het verkeersbesluit is bekend gemaakt op 13 september 2019;

e.e.a. zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende bebordingstekening.

Meerssen, 13 september 2019.

Namens Burgemeester en Wethouders van Meerssen,

F.W.M Spees.

Relevante documenten en links