Gemeente Meerssen | Gemeente Meerssen - Mandaatbesluit “verbod tot het gebruik van rookgasafvoerkanaal”

Officiele publicatie

Gemeente Meerssen - Mandaatbesluit “verbod tot het gebruik van rookgasafvoerkanaal”

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen

OVERWEGENDE

dat in het stookseizoen de Brandweer Zuid- Limburg met enige regelmaat gealarmeerd wordt voor het bestrijden van schoorsteenbranden;

dat na een dergelijk incident nazorg dient plaats te vinden om het geheel weer veilig te kunnen gebruiken. Dit in de vorm van het vegen, het herstellen of het aanpassen van een rook-gasafvoerkanaal;

dat om vast te leggen dat de gebruiker het kanaal niet meer mag gebruiken er een verbod tot het gebruik van rookgasafvoerkanaal wordt afgegeven door de brandweer;

dat het verbod eveneens wordt gebruikt bij situaties waarbij sprake is van verhoogde kool-monoxidewaardes veroorzaakt door een verkeerd geïnstalleerd, defect of slecht werkend verbrandingstoestel;

dat de wettelijke basis van het opleggen van het verbod tot het gebruik van rookgasafvoer-kanaal oorsprong vindt in het bepaalde in artikel 7.9 Bouwbesluit 2012;

dat het college van burgemeester en wethouders van Meerssen besloten heeft de bevoegd-heid te mandateren aan de bevelvoerder en de officier van dienst van de Brandweer Zuid- Limburg;

dat deze functionarissen op het grond van het bepaalde in artikel 10.4 Algemene wet be-stuursrecht hiermee dienen in te stemmen;

dat deze functionarissen hiermee instemmen blijkens de brief van de Brandweer Zuid- Lim-burg, kenmerk 606334 gedateerd op 12 november 2020;

BESLUIT

Mandaat zoals hierboven omschreven te verlenen voor het opleggen van het verbod tot het gebruik van een rookgasafvoerkanaal aan:

  • -
    de bevelvoerder;
  • -
    de officier van dienst;

beiden werkzaam bij de Brandweer Zuid- Limburg, gevestigd aan de Holstraat 35, 6269 AW te MARGRATEN.

De bevoegdheid wordt toegekend met ingang van ondertekening, en geldt tot intrekking van het mandaatbesluit.

Meerssen, 9 februari 2021
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MEERSSEN,
J.J.M. Eurlings
Gemeentesecretaris
M.A.H. Clermonts-Aretz
Burgemeester