Gemeente Meerssen | Gemeente Meerssen - geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

Officiele publicatie

Gemeente Meerssen - geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

BRP is de officiële naam voor de Nederlandse bevolkingsadministratie. De afkorting staat voor Basisregistratie Personen. Hierin staan de persoonsgegevens van iedereen die in de gemeente woont. Het gaat om adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om informatie over huwelijk, nationaliteit, ouders en kinderen. De informatie wordt vaak automatisch verstrekt aan overheidsinstanties en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen zoals pensioenfondsen (als dat nodig is voor hun wettelijke taken). Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt. Dat is wettelijk bepaald. U kunt dat niet voorkomen.

Waarom publiceert de gemeente Meerssen dit bericht?

In bepaalde gevallen is wel geheimhouding mogelijk. Bijvoorbeeld als derden aan de gemeente vragen om gegevens uit de BRP te verstrekken. Bijvoorbeeld een advocaat, die een dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen. Of niet-commerciële instellingen, die uw gegevens willen gebruiken. Voor dit soort gevallen (verstrekking aan derden) kunt u om geheimhouding van uw gegevens verzoeken. Overigens verstrekt de gemeente vanwege de bescherming van uw privacy nooit informatie uit de BRP aan commerciële organisaties of particulieren.

Hoe dient u een verzoek om geheimhouding in?

U kunt het verzoek om geheimhouding online indienen met uw DigiD. Ga daarvoor naar www.meerssen.nl (button Regelen & Aanvragen). Of download het formulier Verzoek tot geheimhouding persoonsgegevens en retourneer dit per post.

Heeft u geen inte rnet?

Een papieren formulier is verkrijgbaar bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen. Wij kunnen u het formulier ook per post toesturen. Bel hiervoor met het Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. Als de gemeente uw verzoek heeft verwerkt, ontvangt u een bevestiging.

Gegevensverstrekking blijft mogelijk

Ook na verwerking van uw verzoek om geheimhouding blijft verstrekking van uw persoonsgegevens mogelijk. Als een derde in dat geval om uw gegevens verzoekt, dient de gemeente een wettelijke procedure te volgen. In die procedure kunt u uw zienswijze over het verzoek kenbaar maken. Hierdoor kan de gemeente een afgewogen beslissing nemen over het wel of niet verstrekken van uw gegevens.

Weten aan wie uw gegevens zijn verstrekt?

Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar gegevens over u zijn verstrekt? U kunt dit overzicht schriftelijk aanvragen. Stuur uw verzoek naar: Gemeente Meerssen, postbus 90, 6230 AB Meerssen. U krijgt het overzicht binnen enkele weken kosteloos in uw brievenbus.

Het is belangrijk dat uw gegevens kloppen

Het is van groot belang dat uw gegevens in de basisregistratie kloppen en actueel zijn. Twijfelt u aan de juistheid? Neem contact op met de afdeling Samenleving via telefoon 14 043. Over uw rechten en plichten in het kader van de basisregistratie is een folder verkrijgbaar bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (Markt 50 Meerssen).

Vragen?

Bel het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. Of stuur een mailtje naar info@meerssen.nl.