Gemeente Meerssen | Gemeente Meerssen - Gehandicapten parkeerplaats Kasteelstraat - Ulestraten

Officiele publicatie

Verkeersbesluit inzake realisatie algemene gehandicaptenparkeerplaats Kasteelstraat te Ulestraten.

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Meerssen;

Gelet op artikel 2 juncto artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), en het bepaalde (o.m. artikel 12) in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

Overwegende,

dat in de Kasteelstraat zijn een basisschool, tevens stemlokaal, (Kasteelstraat 22) en een huisartsenpraktijk (Kasteelstraat 35) gevestigd;

dat het gewenst om één algemene gehandicaptenparkeerplaats te realiseren voor mindervalide bezoekers aan de Kasteelstraat;

dat aan de Kasteelstraat zowel een basisschool als een huisartsenpraktijk gevestigd is;

dat de CROW-richtlijn aangeeft dat 2% van de openbare parkeerplaatsen rondom voorzieningen

gereserveerd moet zijn voor mindervalide mensen;

dat op de Kasteelstraat in Ulestraten geen algemene gehandicaptenparkeerplaats aanwezig is in de

buurt van de huisartsenpraktijk en de basisschool

dat het wenselijk is dat op de Kasteelstraat in Ulestraten een algemene gehandicaptenparkeerplaats wordt aangewezen;

dat door het aanwijzen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats het mogelijk is voor mensen met

een gehandicaptenparkeerkaart om op korte afstand van de huisartsenpraktijk en de basisschool te

parkeren;

dat er nog voldoende parkeerplaatsen op de Kasteelstraat in Ulestraten overblijven;

dat de parkeerplaatsen gelegen aan de Kasteelstraat openbare parkeerplaatsen zijn;

dat de realisering van deze algemene gehandicaptenparkeerplaats geen onevenredige

parkeerdrukverhoging in de omgeving veroorzaakt;

dat in het kader van nieuwe regelgeving alle stemlokalen toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperking. Iedereen moet zoveel mogelijk zelf zijn eigen stem kunnen uitbrengen;

dat er ten minste 1 GPA (Gehandicapten Parkeerplaats Algemeen) binnen 50m van een toegankelijk stemlokaal aanwezig dient te zijn, tenzij mag worden verwacht dat er binnen deze afstand ruim voldoende vrije parkeerplaatsen aanwezig zijn;

dat in het kader van inclusief beleid op parkeerplaatsen ten minste een parkeerplaats

voor minder-validen aanwezig dient te zijn;

dat deze specifieke parkeerplaatsen formeel geregeld dienen te zijn;

dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg plaatsvindt met de politie district Maastricht, Basiseenheden Heuvelland;

dat de politie schriftelijk op 12 juni 2019 heeft kenbaar gemaakt dat het verkeersbesluit handhaafbaar en voor de politie derhalve aanvaardbaar is;

dat het ontwerp verkeersbesluit is bekend gemaakt en ter visie heeft gelegen van 21 juni 2019

t/m 2 augustus 2019;

dat tijdens de termijn van ter visie legging zijn geen zienswijzen ingekomen;

BESLUITEN:

1. door middel van het plaatsen van markering en bord E6 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, een parkeerplaats (zoals aangegeven op bijgevoegde tekening) aan te wijzen, als gehandicaptenparkeerplaatsen op de parkeerplaats van de Kasteelstraat te Ulestraten;

e.e.a. zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende bebordingstekening.

Meerssen, 2 augustus 2018.

Bijlage: bebordingstekening behorende bij verkeersbesluit

Namens Burgemeester en Wethouders van Meerssen,
F.W.M. Spees
(beleidsmedewerker Ruimte)

Relevante documenten en links