Gemeente Meerssen | Gemeente Meerssen - aanwijzen parkeerplaatsen tbv elektrische laadpaal - Pakeerplaats 't Bergske

Officiele publicatie

Verkeersbesluit inzake aanwijzen van een of meerdere parkeerplaatsen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische personenauto’s met gebruik van de laadpaal op parkeerplaats ´t Bergske.

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Meerssen;

Gelet op artikel 2 juncto artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), en het bepaalde (o.m. artikel 12) in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

Overwegende,

dat de gemeente Meerssen de leefbaarheid binnen haar gemeente wil verbeteren;

dat dit gebeurt door middel van het stimuleren van duurzaam vervoer;

dat elektrische voertuigen hier onderdeel van uitmaken;

dat voor het gebruik van elektrische voertuigen voldoende oplaadpunten aanwezig dienen

te zijn;

dat hiervoor per oplaadpunt twee openbaar toegankelijke parkeerplaatsen benodigd zijn;

dat op deze parkeerplaatsen alleen elektrische voertuigen gebruik mogen maken van de plaats ten behoeve van het opladen van de auto;

dat dit zichtbaar is door een verbinding tussen oplaadpunt en auto;

dat deze specifieke parkeerplaatsen formeel geregeld dienen te zijn;

dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg plaatsvindt met de politie district Maastricht, Basiseenheden Heuvelland;

dat de politie schriftelijk op 9 juli 2019 heeft kenbaar gemaakt dat het verkeersbesluit handhaafbaar en voor de politie derhalve aanvaardbaar is;

dat het ontwerp verkeersbesluit is bekend gemaakt en ter visie heeft gelegen van 19 juli 2019 t/m 30 augustus 2019;

dat tijdens de termijn van ter visie legging zijn geen zienswijzen ingekomen;

BESLUITEN:

door middel van het plaatsen van bord E4/BW101 (e-oplaadpunt elektrische voertuigen),

restricties op te leggen in het gebruik van vier parkeerplaatsen op de parkeerplaats Bergske;

e.e.a. zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende bebordingstekening.

Meerssen, 30 augustus 2019.

Namens Burgemeester en Wethouders van Meerssen,

F.W.M. Spees

(beleidsmedewerker Ruimte)

Bijlage: bebordingstekening behorende bij verkeersbesluit

Relevante documenten en links