Gemeente Meerssen | Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

Officiele publicatie

Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

In de Basisregistratie Personen (BRP) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die in de gemeente woont. BRP is de officiële naam voor de Nederlandse bevolkingsadministratie. Het gaat hierbij niet alleen om adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over huwelijk, nationaliteit, ouders en kinderen. Deze gegevens worden veelal automatisch verstrekt aan overheidsinstanties en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen zoals pensioenfondsen (voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun wettelijke taken). Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt. U kunt het verstrekken van gegevens aan deze instanties niet voorkomen, omdat dat wettelijk is bepaald.

Wanneer is een verzoek om geheimhouding wel mogelijk?

In enkele gevallen kunnen ‘derden’ vragen om uw gegevens uit de BRP aan hen te verstrekken. Het gaat dan om bijvoorbeeld een advocaat die een dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen en niet-commerciële instellingen. Voor deze verstrekkingen kunt u om geheimhouding van uw gegevens verzoeken.  

Aan commerciële organisaties of particulieren wordt vanwege privacybescherming nooit informatie verstrekt uit de BRP!

Hoe kunt u een verzoek om geheimhouding indienen?

U kunt het verzoek om geheimhouding digitaal met DigiD of schriftelijk indienen bij de gemeente met het formulier ‘Verzoek tot geheimhouding persoonsgegevens’. U kunt uw verzoek indienen via www.meerssen.nl.

Heeft u geen internet?

Een papieren formulier is verkrijgbaar bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen. Wij kunnen u het formulier ook per post toesturen. Bel hiervoor met ons Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. Als de gemeente uw verzoek heeft verwerkt, ontvangt u een bevestiging.

Gegevensverstrekking blijft mogelijk

Ook na verwerking van uw verzoek om geheimhouding blijft verstrekking van uw persoonsgegevens mogelijk. Als een derde in dat geval om uw gegevens verzoekt, dient de gemeente een wettelijke procedure te volgen waarbij u uw zienswijze over het verzoek kunt kenbaar maken. Hierdoor kan de gemeente een afgewogen beslissing nemen over het wel of niet verstrekken van uw gegevens.

Weten aan wie uw gegevens zijn verstrekt?

Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar gegevens over u zijn verstrekt uit de basisregistratie? U kunt daarvan schriftelijk een overzicht opvragen bij de gemeente. Binnen enkele weken krijgt u het overzicht kosteloos thuisgestuurd.

Juistheid van uw gegevens van groot belang

Het is van groot belang dat uw gegevens in de basisregistratie juist en actueel zijn. Twijfelt u aan de juistheid? Neem dan contact met de afdeling Samenleving van de gemeente via telefoon 14 043. Over uw rechten en verplichtingen in het kader van de basisregistratie is een folder verkrijgbaar in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (Markt 50 Meerssen).

Vragen?

Bel met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. Of stuur een mailtje aan info@meerssen.nl.