Gemeente Meerssen | Gedoogbeschikking tijdelijke woonunits

Officiele publicatie

Gedoogbeschikking tijdelijke woonunits

Burgemeester en wethouders van Meerssen;

overwegende dat medio juli 2021 de inwoners van een deel van de gemeente Meerssen zijn getroffen door extreme waterloverlast;

dat als gevolg van deze wateroverlast de woningen van deze inwoners dusdanig beschadigd zijn geraakt dat herstelwerkzaamheden uitgevoerd moeten worden;

dat een deel van de getroffen inwoners ons college gevraagd hebben om gedurende de periode van het uitvoeren van de herstelwerkzaamheden het plaatsen van een tijdelijke woonunit op hun perceel te gedogen;

dat voor het plaatsen van een dergelijke woonunit, wanneer deze langer dan een aaneengesloten periode van 30 dagen ter plaatse aanwezig zal zijn, een omgevingsvergunning is vereist;

dat het zonder omgevingsvergunning plaatsen van een woonunit dan ook in strijd is c.q. kan zijn met het bepaalde in artikel 2.1, lid 1, aanhef en onder a en c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

dat wij op grond van artikel 125 van de Gemeentewet en artikel 5:21 en verder van de Algemene wet bestuursrecht bevoegd zijn met bestuursrechtelijke handhavingsmaatregelen op te treden tegen overtreding van wettelijke voorschriften die wij uitvoeren;

dat uit vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State blijkt dat een bestuursorgaan dat bevoegd is om met een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom op te treden, in geval van overtreding van een wettelijk voorschrift in de regel van deze bevoegdheid gebruik moet maken (beginselplicht tot handhaving);

dat slechts onder bijzondere omstandigheden van het bestuursorgaan mag worden gevergd om dit niet te doen;

dat dit zich kan voordoen indien concreet zicht op legalisatie bestaat of indien handhavend optreden zodanig onevenredig kan zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat van optreden in de concrete situatie behoort te worden afgezien;

dat het gedogen van overtredingen van bij of krachtens wettelijk voorschrift gestelde regels naar ons oordeel zoveel mogelijk dient te worden beperkt;

dat op grond van het “Plan Vergunningen, Toezicht en Handhaving gemeente Meerssen 2018-2021”, vastgesteld door ons college in de vergadering van 19 december 2017, ten aanzien van gedogen worden overwogen dat het uitsluitend indien sprake is van bijzondere omstandigheden en het zorgvuldig afwegen van de betrokken belangen daartoe aanleiding geven, gerechtvaardigd of zelfs noodzakelijk kan zijn dat van bestuursrechtelijk optreden wordt afgezien;

dat overmachtssituaties in principe in aanmerking komen voor het afzien van bestuursrechtelijk handhavend optreden;

dat het hierbij dient te gaan om onvoorziene situaties, die niet voor legalisatie in aanmerking komen, maar waarbij de betrokkenen geen enkel verwijt kan worden gemaakt;

dat de belangenafweging in die situaties ertoe kan aanzetten dat de overtreding van de wettelijke regels tijdelijk wordt gedoogd;

dat niet weersproken kan worden dat in de onderhavige gevallen sprake is van een overmachtssituatie;

dat wij bij besluit van 3 augustus 2021 hebben besloten om tot uiterlijk 1 maart 2022 te gedogen dat gedurende de periode van het uitvoeren van de herstelwerkzaamheden aan de door de wateroverlast getroffen panden, door de inwoners van het in Bijlage 1 aangewezen gebied een tijdelijke woonunit wordt geplaatst op hun perceel;

dat in de praktijk echter is gebleken dat de afhandeling van de schadeclaims door de verzekeringen langer duurt dan verwacht en dat hierdoor nog een aantal omwonenden langer gebruik wensen te maken van de door hen geplaatste tijdelijke woonunit;

dat wij gelet op deze onvoorziene omstandigheid bereid zijn om de duur van de gestelde gedoogtermijn te verlengen;

besluiten:

  • 1.
    te gedogen dat de inwoners van het in Bijlage 1 van dit besluit aangewezen gebied, die gebruik hebben gemaakt van de gedoogbeschikking van 3 augustus 2021 gegeven mogelijkheid om gedurende de periode van het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan hun panden een tijdelijke woonunit te plaatsen op hun perceel, langer van deze tijdelijke woonunit gebruik mogen maken;
  • 2.
    deze gedoogbeschikking geldt gedurende de periode van het uitvoeren van de herstelwerkzaamheden, doch niet langer dan 1 januari 2023;
  • 3.
    de tijdelijke woonunit moet binnen een termijn van twee weken na de voltooiing van de herstelwerkzaamheden verwijderd worden.

Meerssen,

22 februari 2022
Burgemeester en wethouders van Meerssen,
de secretaris,
mr. J.J.M. Eurlings
de burgemeester
M.A.H. Clermonts-Aretz

Relevante documenten en links