Gemeente Meerssen | Eerste wijziging van de Financiële verordening RUD Zuid-Limburg

Officiele publicatie

Eerste wijziging van de Financiële verordening RUD Zuid-Limburg

2015/88049

HET ALGEMEEN BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG

Gelet op artikel 28, eerste lid, van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg;

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 13 november 2015;

BESLUIT:

Vast te stellen de Eerste wijziging van de Financiële verordening RUD Zuid-Limburg

Artikel I

De Financiële Verordening RUD Zuid-Limburg wordt als volgt gewijzigd:

 • A.
  Artikel 2
  • -
   In het eerste lid, eerste volzin wordt “BBV” vervangen door: Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.
  • -
   In het eerste lid, tweede volzin wordt “vóór 1 juli” vervangen door: conform het bepaalde in artikel 58 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
 • B.
  Artikel 4
  • -
   “15 maart” wordt vervangen door: voor 15 april.

Artikel II

De Eerste wijziging van de Financiële verordening RUD Zuid-Limburg treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 9 december 2015

De secretaris,

De voorzitter,