Gemeente Meerssen | Eerste wijziging IKB-regeling RUD Zuid-Limburg 2017

Officiele publicatie

Eerste wijziging IKB-regeling RUD Zuid-Limburg 2017

2018/60902

HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG

BESLUIT:

 • -
  gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet;
 • -
  gelet op artikel 57b van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
 • -
  gelet op Wet op de loonbelasting 1964;
 • -
  gelet op Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011;
 • -
  gelet op Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965;
 • -
  gelet op hoofdstuk 3 van de CAR-UWO;
 • -
  met akkoord van de vakbonden FNV Overheid en CNV Overheid;

tot het vaststellen van de Eerste wijziging van de IKB-regeling RUD Zuid-Limburg 2017

Artikel I

Artikel 6, vierde lid, onder d, tweede volzin, komt te luiden:

De afstand wordt berekend met de ANWB-routeplanner, waarbij wordt uitgegaan van de meest gebruikelijke route.

Artikel II

De Eerste wijziging van de IKB-regeling RUD Zuid-Limburg 2017 treedt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 in werking, op de dag na bekendmaking.

    

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 26 september 2018

 

De secretaris, De voorzitter,

   

L.M. Kobes R.J.H. Vlecken

 

Toelichting artikel I

Bij het bepalen van de afstand woon-werk hanteert de Belastingdienst als uitgangspunt dat de meest gebruikelijke weg bepalend is. De meest gebruikelijke weg c.q. route hoeft niet altijd de kortste route te zijn. Het kan voorkomen dat een langere route sneller of logischer is en daarmee gangbaarder hetgeen wil zeggen dat de meeste mensen met het betreffende vervoermiddel deze route prefereren ten opzichte van een alternatief. 

Bij de bepaling van de afstand woon-werk wordt de snelste route volgens de ANWB-routeplanner als uitgangspunt genomen als zijnde de meest gebruikelijke route als bedoeld in dit lid.

Een gemotiveerd verzoek kan ingediend worden indien voorgesteld wordt hiervan af te wijken.