Gemeente Meerssen | Delegatiebesluit bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie

Officiele publicatie

Delegatiebesluit bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie

De Raad van de gemeente Meerssen;

gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

vast te stellen het Delegatiebesluit bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie

Artikel 1

Aan de door de gemeenteraad ingestelde werkgeverscommissie de bevoegdheden te delegeren die rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en door de Raad vastgestelde rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107 tot en met 107e Gemeentewet, met uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 107 (benoemen, schorsen als disciplinaire maatregel en ontslaan van de Griffier), 107a, tweede lid (instructie van de Griffier), 107d, eerste lid (vervanging van de Griffier) en 107e, eerste lid (vaststelling en wijziging van de organisatie van de griffie) van de Gemeentewet.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag volgend op die van zijn bekendmaking. Op die dag wordt het delegatiebesluit d.d. 28-05-2015 ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als “Delegatiebesluit werkgeverschap raad”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 december 2017.
de griffier,
mevr. mr. Y.R.G. Dreessen
de voorzitter,
mevr. M.A.H. Clermonts-Aretz