Gemeente Meerssen | Bestemmingsplan uitbreiding golfbaan Meerssen

Officiele publicatie

Bestemmingsplan uitbreiding golfbaan Meerssen

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat voor eenieder het ontwerpbestemmingsplan ‘uitbreiding golfbaan Meerssen’ ter inzage ligt. Met dit bestemmingsplan wordt beoogd een juridisch – planologisch kader te bieden voor de ontwikkelingen ter plekke: de uitbreiding van de golfbaan te Bunde en de realisatie van natuur op percelen langs de weg Hoolhuis en gronden gelegen tussen de Dennenberg en de Kloosterweg.

Wij maken eenieder er op attent dat het ontwerpbestemmingsplan met ingang van donderdag 31 december 2009 gedurende zes weken ter inzage ligt op afspraak bij het klantenbureau Bouwen & Milieu op de eerste verdieping van het Bestuurscentrum gelegen aan Beekstraat 51 te Meerssen (tel. 043-3661702).

Gedurende bovenstaande termijn kan eenieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Meerssen, postbus 90, 6230 AB Meerssen. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij de afdeling Bouwen & Milieu, na telefonische afspraak met Bart Heffels (tel. 043-3661703). Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.

Meerssen,

30 december 2009
Burgemeester en Wethouders van Meerssen.