Gemeente Meerssen | Bestemmingsplan gebied Pletsstraat-Sint Agnesplein Bunde

Officiele publicatie

Bestemmingsplan gebied Pletsstraat-Sint Agnesplein Bunde

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Pletsstraat-Sint Agnesplein Bunde’ en het bijbehorende besluit (planidentificatie NL.IMRO.0938.BP04003-VG01) op 6 oktober 2016 hebben vastgesteld. Het bestemmingsplan is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen.

Plangebied

Het plangebied omvat de percelen plaatselijk bekend Pletsstraat 18, 6241 CN Bunde en Sint Agnesstraat 13 t/m 49 oneven, 6241 CB Bunde, kadastraal bekend Meerssen, C, nummers 1826, 1827, 829, 1901, 1902 en 2106 (gedeeltelijk). Met het bestemmingsplan ‘Pletsstraat-Sint Agnesplein Bunde’ wordt beoogd een juridisch - planologisch kader te bieden voor een herontwikkeling in het centrum van Bunde met een supermarkt, een zorgcentrum en 20 appartementen voor senioren. Het gebied wordt voor gemotoriseerd verkeer ontsloten via de Pletsstraat. In het binnengebied worden 85 parkeerplaatsen aangelegd en vindt de bevoorrading van de supermarkt plaats.

Inzage

Het besluit heeft de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht doorlopen. Het vastgestelde bestemmingsplan met het raadsbesluit en nota van zienswijzen liggen van 13 oktober 2016 t/m 24 november 2016 op afspraak ter inzage bij het Gemeentelijk Klant Contact Centrum (tel. 14 043), Markt 50 te Meerssen. Het bestemmingsplan kunt u ook inzien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

De beroepstermijn bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze naar voren hebben gebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Het instellen van beroep heeft geen gevolgen voor de inwerkingtreding van de besluiten. Indien beroep is ingesteld kan daartoe tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak op het voornoemde adres. Burgers kunnen het beroepschrift ook digitaal indienen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Aan het instellen van beroep en verzoeken om een voorlopige voorziening zijn griffierechten verbonden.

Crisis- en herstelwet

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat belanghebbende in het beroepsschrift moet aangeven, welke beroepsgronden hij aanvoert tegen dit besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift, dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Meerssen, 12 oktober 2016

Burgemeester en wethouders van Meerssen.