Gemeente Meerssen | Bestemmingsplan Boschweg ongenummerd te Bunde

Officiele publicatie

Bestemmingsplan Boschweg ongenummerd te Bunde

Ter inzage legging

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 2 februari 2018 het bestemmingsplan ‘Boschweg ongenummerd te Bunde’ gewijzigd heeft vastgesteld ten opzichte van het ontwerp. Er is geen exploitatieplan vastgesteld. Het college van b&w heeft met initiatiefnemers een anterieure overeenkomst gesloten als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening, gericht op de realisatie van een vrijstaande woning aan Boschweg ongenummerd te Bunde, tegen inlevering van twee onbenutte bouwtitels aan Boschweg 1 te Bunde. De overeenkomst heeft betrekking op de percelen kadastraal bekend als Bunde sectie A nummer 2147 en sectie A nummer 3441.

Het plan

Het plan betreft het mogelijk maken van een vrijstaande woning op het perceel Boschweg ongenummerd te Bunde (gelegen tussen nummers 2b en 3, kadastraal bekend Bunde sectie A nummer 2147). Hiertoe worden ter plaatse van Boschweg 1 te Bunde (kadastraal Bunde sectie A nummer 2147) twee onbenutte woningbouwtitels ingeleverd.

Besluit ontheffing Wet geluidhinder

Het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden voor de nieuwe woning op grond van artikel 110c van de Wet Geluidhinder ligt voor iedereen ter inzage met de daarbij behorende stukken, tegelijk met het bestemmingsplan.

Inzagetermijn en termijn voor het indienen van beroep

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 22 maart 2018 gedurende een periode van 6 weken ter inzage. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan staat gedurende de genoemde termijn van terinzagelegging rechtstreeks beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt bij de gemeenteraad. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen tegen het ontwerpwijzigingsplan kenbaar heeft gemaakt. Voor zover de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan daarin wijzigingen heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerp kan een ieder gedurende de genoemde termijn van 6 weken bij de Afdeling bestuurs-rechtspraak van de Raad van State tegen de wijzigingen schriftelijk bedenkingen inbrengen.

U stelt beroep in door binnen de beroepstermijn een gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Een ingesteld beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Waar ter inzage

Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen op afspraak (telefoon 14 043) ter inzage bij het Klantenbureau Ruimte, Markt 50, 6231 LS Meerssen. Het bestemmingsplan is ook in te zien via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0938.BP04005-VG01.

Informatie: Klant Contact Centrum, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

Meerssen, 22 maart 2018,

burgemeester en wethouders van Meerssen