Gemeente Meerssen | Besluit van het dagelijks bestuur van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen houdende regels omtrent de aanwijzing van ambtenaren Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar gemeentelijke- en waterschapsbelastingen

Officiele publicatie

Besluit van het dagelijks bestuur van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen houdende regels omtrent de aanwijzing van ambtenaren Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar gemeentelijke- en waterschapsbelastingen

Het dagelijks Bestuur van BsGW,

Overwegende dat: op grond van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeenten en Waterschappen (BsGW) de bevoegdheden tot aanwijzing van de ambtenaar belast met de heffing en de invordering van gemeentelijke en van waterschapsbelastingen alsmede de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken als bedoeld in de artikelen 232, vierde lid sub a en b Gemeentewet, artikel 1 tweede lid Wet waardering onroerende zaken en artikel 124, vijfde lid sub a en b van de Waterschapswet expliciet aan ons zijn overgedragen.

BESLUIT

  • 1.
    De heer J.G.A.W. Willemsen, geboren 3 december 1959, directeur van BsGW per 7 november 2016 aan te wijzen als ambtenaar belast met de heffing en de invordering van gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 232, vierde lid sub a en b van de Gemeentewet en tevens te belasten met de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken als bedoeld in artikel 1, tweede lid Wet waardering onroerende zaken;
  • 2.
    De heer J.G.A.W. Willemsen, geboren 3 december 1959, directeur van BsGW, per 7 oktober 2016 aan te wijzen als ambtenaar belast met de heffing en de invordering van waterschapsbelastingen als bedoeld in artikel 124, vijfde lid, sub a en b van de Waterschapswet;
  • 3.
    Te bepalen dat de aanwijzingsbesluiten genoemd onder 1 en 2 tevens betrekking hebben op de voor het inwerkingtreding van dit besluit opgelegde belastingaanslagen.

Dit besluit treedt de dag na bekendmaking  in werking.

Aldus vastgesteld op 31 oktober 2016.

Het Dagelijks Bestuur van BsGW,

De directeur,

W.C.G. Fiddelaers

De voorzitter,

W. van den Beucken