Gemeente Meerssen | Besluit van de heffings- en invorderingsambtenaar van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Mandaatbesluit heffing- en invorderingsambtenaar BsGW 2018' Gennep

Officiele publicatie

Besluit van de heffings- en invorderingsambtenaar van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Mandaatbesluit heffing- en invorderingsambtenaar BsGW 2018' Gennep

De heffings- en invorderingsambtenaar van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschapen (BsGW);

overwegende:

dat het dagelijks bestuur van BsGW op grond van de gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking gemeenten en waterschappen:

 • -
  bevoegd is de ambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet (heffingsambtenaar) aan te wijzen;
 • -
  en bevoegd is de ambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet (invorderingsambtenaar) aan te wijzen:

dat het dagelijks bestuur van de BsGW op 7 november 2016 heeft besloten de heer J.G.A.W. Willemsen , Directeur van de BsGW, aan te wijzen als ambtenaar belast met de heffing en invordering;

dat het wenselijk is om de bevoegdheden, zoals hieronder aangegeven te mandateren;

gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1 Mandaat

De heffing- en invorderingsambtenaar mandateert aan:

 • a.
  het hoofd van de afdeling Publiekszaken of, bij diens afwezigheid, diens plaatsvervanger, voor de heffing in invordering van alle gemeentelijke belastingen en rechten, voor zover deze bevoegdheid niet aan een ander is toegewezen of overgedragen,
 • b.
  het hoofd van de afdeling Leefomgeving of, bij diens afwezigheid, diens plaatsvervanger, voor de heffing en invordering van:leges als bedoeld in de navolgende hoofdstukken van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening gemeente Gennep:
  • -
   titel 1, hoofdstuk 13 (Telecommunicatie);
  • -
   titel 1, hoofdstuk 14 (Verkeer en Vervoer), voor wat betreft de onderdelen 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.14.5 en 1.14.6 (ontheffingen RVV 1990 en Regeling voertuigen);
  • -
   titel 1, hoofdstuk 16, voor wat betreft de onderdelen 1.16.4.3 (kaarten, tekeningen, lichtdrukken, scans), 1.16.4.4 (digitaal kaartmateriaal) en 1.16.4.5 (luchtfoto);
  • -
   het eenmalig rioolaansluitrecht.

Artikel 2 Kaderstelling

1.

De uitoefening van de bevoegdheden geschiedt met inachtneming van de kaders en specifieke voorwaarden, zoals aangegeven in het besluit;

2.

Onverminderd het bepaalde in het eerste lid geschiedt de uitoefening van de bevoegdheden binnen de grenzen van het recht, waarop deze bevoegdheden steunen en de ter zake geldende uitvoeringsregels.

Artikel 3 Ondertekening

De ondertekening van uitgaande stukken, waarop de besluitbevoegdheid betrekking heeft, geschiedt als volgt:

“De heffing- en invorderingsambtenaar,

namens deze,”

Gevolgd door de functieaanduiding van de gemandateerde, diens handtekening en naam. Het gebruik van voorbedrukte formulieren is toegestaan.

Artikel 4 Ondermandaat

Ondermandaat van de in dit besluit toegekende bevoegdheden is toegestaan aan functionarissen in dienst van de gemeente Gennep.

Artikel 5 Toezicht en rapportage

1.

De mandaatgever draagt zorg voor het toezicht op de rechtmatige uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden.

2.

de gemandateerde draagt desgevraagd zorg voor periodieke rapportages aan de mandaatgever over de uitoefening van zijn bevoegdheden.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

1.

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2018.

2.

Dit besluit kan worden aangehaald als “mandaatbesluit heffing- en invorderingsambtenaar BsGW 2018’ Gennep.

Roermond, 21 december 2017
De ambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdelen b en c van de Gemeentewet
De Directeur,
drs. J.G.A.W. Willemsen