Gemeente Meerssen | Besluit van de directeur van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg houdende regels omtrent de aanwijzing van een onbezoldigd ambtenaar Besluit aanstelling onbezoldigd ambtenaar

Officiele publicatie

Besluit van de directeur van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg houdende regels omtrent de aanwijzing van een onbezoldigd ambtenaar Besluit aanstelling onbezoldigd ambtenaar

De directeur BsGW,

gelet op artikel 160, eerste lid, onder d, van de Gemeentewet en van artikel 50 Algemene wet inzake rijksbelasting,

Overwegende dat het gewenst is over te gaan tot het aanwijzen van een taxateur ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de Wet WOZ,

besluit

 vast te stellen het volgende besluit:

 • 1.
  De WOZ-taxateur de heer R.A.M. Geelen, wonende xxxxxx te xxxxxx en geboren op xx xx xx te xxxx, in zijn hoedanigheid als taxateur wordt aangesteld als onbezoldigd ambtenaar;
 • 2.
  De plaats waar het werk wordt verricht is het kantoor van BsGW c.q. het grondgebied van de BsGW;
 • 3.
  De duur van de aanstelling is gelijk aan de duur van de met de taxateur gesloten dienstverleningsovereenkomst;
 • 4.
  De voor BsGW geldende rechtspositieregeling is op betrokkene niet van toepassing;
 • 5.
  Dit besluit treedt de dag na bekendmaking in werking;
 • 6.
  Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanstelling onbezoldigd ambtenaar.

Aldus vastgesteld op 22 februari 2018

De directeur,
drs. J.G.A.W. Willemsen