Gemeente Meerssen | Besluit ontheffing fiscale geheimhoudingsplicht BsGW, Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Officiele publicatie

Besluit ontheffing fiscale geheimhoudingsplicht BsGW, Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

BESLUIT

Het Dagelijks Bestuur van BsGW

Onderwerp: Vaststellen “Besluit ontheffing fiscale geheimhoudingsplicht BsGW”

Roermond, 6-9-2018

Het Dagelijks Bestuur van BsGW;

BESLUIT

  • -
    Vast te stellen het “Besluit ontheffing fiscale geheimhoudingsplicht BsGW

 

  • -
    De directeur van BsGW ontheffing van de fiscale geheimhoudingsplicht te verlenen ten aanzien van verzoeken om gegevens te verstrekken aan de deelnemers van de GR BsGW voor zover het onderzoeken betreft van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) in het kader van de aanpak van georganiseerde criminaliteit.

 

De directeur wordt toegestaan van het aan hem verleende mandaat onder mandaat te verlenen aan een of meerdere ambtenaren van de BsGW. Ingeval de directeur een dergelijk onder mandaat heeft verleend, heeft de directeur tevens de bevoegdheid om nadere instructies aan de ambtenaar van de BsGW te verstrekken omtrent de mate waarin en de werkwijze waarop gebruik dient te worden gemaakt van het aan hem verleende onder mandaat.

 

Ingeval van onder mandaat dient het te nemen besluit aan het slot de volgende ondertekening te vermelden:

 

Het Dagelijks Bestuur van de BsGW,

namens deze de directeur BsGW,

namens deze gevolgd door de handtekening en de naam van de onder gemandateerde.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 6 september 2018.

 

De directeur,   

Drs. J.G.A.W. Willemsen

De wnd. voorzitter

J.S.E. van Wersch