Gemeente Meerssen | Besluit omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen herbestemmen en verbouwen hoeve Weerterhof

Officiele publicatie

Besluit omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen herbestemmen en verbouwen hoeve Weerterhof

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juli 2018 met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3o Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (uitgebreide voorbereidingsprocedure) omgevingsvergunning verleend voor het herbestemmen en verbouwen van hoeve Weerterhof tot een crematorium met kleinschalig uitvaartcentrum, het plaatsen van een geluidsscherm, de aanleg van een parkeerterrein en wadi en het maken van een uitweg op de percelen plaatselijk bekend als Weert 85, 87 en 89 te Meerssen (percelen Meerssen Sectie B nummers 5885, 5887, 5888, 6000, 6227, Weert 85-89, 6231 RE Meerssen).In verband met dit besluit heeft de gemeenteraad op 28 juni 2018 de verklaring van geen bedenkingen met betrekking tot dit initiatief vastgesteld.

Inzage

Bovengenoemde omgevingsvergunning met bijhorende stukken, de verklaring van geen bedenkingen, liggen van 12-07-2018 t/m 22-08-2018 op afspraak ter inzage bij het Klant Contact Centrum van de Gemeente Meerssen (telefoon 14 043), Markt 50 te Meerssen. De betreffende stukken zijn ook in te zien via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO code NL.IMRO.0938.BJP5010-VG01)

Beroep

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, kunnen gedurende bovengenoemde termijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, beroep instellen. De besluiten treden in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie

Klant Contact Centrum Gemeente Meerssen, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

Meerssen, 11 juli 2018

Burgemeester en Wethouders van Meerssen