Gemeente Meerssen | Besluit inwerkingtreding regelingen RUD Zuid-Limburg

Officiele publicatie

Besluit inwerkingtreding regelingen RUD Zuid-Limburg

Nummer: 2017/83321

Het Dagelijks Bestuur van de RUD Zuid-Limburg

Besluit:

I.

De onderstaande regelingen, protocollen, richtlijnen, notities en beleid in werking te laten treden per 1 januari 2018:

 • 1.
  Regeling aanstelling in algemene dienst RUD Zuid-Limburg;
 • 2.
  Regeling ambtseed of belofte RUD Zuid-Limburg;
 • 3.
  Regeling beeldschermbrillen RUD Zuid-Limburg;
 • 4.
  Ziekteverzuimprotocol van de RUD Zuid-Limburg;
 • 5.
  Agressieprotocol RUD Zuid-Limburg;
 • 6.
  Gedragscode voor ambtenaren bij de RUD Zuid-Limburg;
 • 7.
  Klachtenregeling ongewenst gedrag RUD Zuid-Limburg;
 • 8.
  Regeling melden vermoeden misstand RUD Zuid-Limburg;
 • 9.
  Regeling nevenwerkzaamheden RUD Zuid-Limburg;
 • 10.
  Regeling openbaarmaking nevenfuncties van topambtenaren bij de RUD Zuid-Limburg;
 • 11.
  Regeling vertrouwenspersoon RUD Zuid-Limburg;
 • 12.
  IKB-regeling RUD Zuid-Limburg 2017;
 • 13.
  Inconveniëntenregeling RUD Zuid-Limburg;
 • 14.
  Regeling bereikbaarheid- en beschikbaarheidsdienst RUD Zuid-Limburg;
 • 15.
  Regeling betaald ouderschapsverlof RUD Zuid-Limburg;
 • 16.
  Regeling dienstreizen en verblijfkosten RUD Zuid-Limburg;
 • 17.
  Richtlijnen attenties bij bijzondere personeelsaangelegenheden RUD Zuid-Limburg;
 • 18.
  Stimuleringsregeling vitaliteit RUD Zuid-Limburg;
 • 19.
  Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 CAR-UWO van de RUD Zuid-Limburg;
 • 20.
  Vergoedingsregeling gebruik eigen vervoermiddelen RUD Zuid-Limburg;
 • 21.
  Vergoedingsregeling stagiaires RUD Zuid-Limburg;
 • 22.
  ADV en verlofregels van de RUD Zuid-Limburg met ingang van 1 januari 2018;
 • 23.
  Notitie bijzondere verlofvormen;
 • 24.
  Regeling ter uitvoering van artikel 6:4:4 van de CAR-UWO;
 • 25.
  Verlofregeling van de RUD Zuid-Limburg;
 • 26.
  Regeling beschikbaarstelling en gebruik mobiele telefoon alsmede telefoonapparatuur voor dienstdoeleinden;
 • 27.
  Regeling tot het verstrekken van werkkleding aan personen in dienst van de RUD Zuid-Limburg;
 • 28.
  Regeling voor het gebruik van de telecommunicatiemiddelen door de medewerkers van de RUD Zuid-Limburg;
 • 29.
  Regeling Tropendienst RUD Zuid-Limburg;
 • 30.
  Werktijdenregeling RUD Zuid-Limburg;
 • 31.
  Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering RUD Zuid-Limburg;
 • 32.
  Regeling bezwarencommissie personele aangelegenheden RUD Zuid-Limburg;
 • 33.
  Regeling opleiding en ontwikkeling RUD Zuid-Limburg;
 • 34.
  Regeling personeelsbeoordeling van de RUD Zuid-Limburg;
 • 35.
  Werving- en selectiebeleid RUD Zuid-Limburg.

II.

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het publicatieblad van de gemeenschappelijke regeling.

Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van 27 november 2017.

De secretaris, De voorzitter,

L.M. Kobes G.J.M. Cox