Gemeente Meerssen | Benoemingsbesluit toezichthouder BRP Meerssen

Officiele publicatie

Benoemingsbesluit toezichthouder BRP Meerssen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen,

overwegende, dat het in het kader van artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen verplicht is toezichthouders aan te stellen die toezien op de naleving van verplichtingen van de burger ingevolge hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 5 van de Wet basisregistratie personen;

overwegende, dat deze toezichthouders bevoegdheden uitvoeren als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t e n :

met ingang van 18-02-2020 te benoemen als toezichthouder Basisregistratie personen bij de gemeente Meerssen:

De Toezichthouder/Handhaver bouwen werkzaam in de gemeente Meerssen.

Meerssen, 18-02-2020
Burgemeester en wethouders van Meerssen,
de secretaris,
mr. J.J.M. Eurlings
de burgemeester,
M.A.H. Clermonts-Aretz