Gemeente Meerssen | Bekendmaking Wet Geluidhinder aan Oranjeplein, Prinses Wilhelminaweg en Prinses Beatrixstraat te Bunde

Officiele publicatie

Bekendmaking Wet Geluidhinder aan Oranjeplein, Prinses Wilhelminaweg en Prinses Beatrixstraat te Bunde

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij besluit van 7 december 2021, kenmerk IenW/BSK‑2021/326629, met toepassing van artikel 4.23, tweede lid, en artikel 4.16 van het Besluit geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbe­lasting heeft vastgesteld die de gevels van woningen gelegen aan de wegen "Oranjeplein, Prinses Wilhelminaweg en Prinses Beatrixstraat” te Bunde, gemeente Meerssen, vanwege de spoorweg "Traject 841" mogen ondervinden.

Met toepassing van artikel 4.23, derde lid van het Besluit geluidhinder heeft hij bij voornoemd besluit tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege de spoorweg "Traject 841", op de gevels van de betrokken woningen tot de vastgestelde waarden.

Met toepassing van artikel 4.23, derde lid van het Besluit geluidhinder heeft hij bij voornoemd besluit tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege de spoorweg "Traject 841", binnen de betrokken woningen.

Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen met ingang van donderdag 24 november 2022 gedurende de bezwaartermijn ter inzage:

    • op afspraak in het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen, Markt 50 in Meerssen. Bel voor het maken van een afspraak, telefoonnummer 14 043.
    • het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348-487450).

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken woningen met de daarbij vastgestelde ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting.

Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van publicatie bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan:

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai

Postbus 97

3440 AB WOERDEN

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.