Gemeente Meerssen | Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan ‘Sint Catharinastraat 16-20 te Ulestraten’

Officiele publicatie

Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan ‘Sint Catharinastraat 16-20 te Ulestraten’

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Meerssen in zijn vergadering van 20 oktober 2022 het bestemmingsplan ‘Sint Catharinastraat 16-20 te Ulestraten’ en de hierbij behorende stukken gewijzigd heeft vastgesteld.

Het plan

Het plan behelst het oprichten van 19 appartementen en 6 grondgebonden woningen met parkeervoorzieningen aan de Sint Catharinastraat 16-20 te Ulestraten.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen en ambtshalve wijzigingen is het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp op enkele onderdelen door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld. Meer informatie hierover is te vinden in de nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen en het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan.

Wilt u het bestemmingsplan bekijken?

Het vastgestelde bestemmingsplan, het raadsbesluit en de hierbij behorende stukken liggen van woensdag 9 november 2022 tot en met donderdag 22 december 2022 (zes weken) ter inzage in het gemeentehuis. Bezoek voor de openingstijden en het adres de gemeentelijke website www.meerssen.nl. Voor informatie over het bekijken van de documenten of andere vragen kunt u ook bellen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen. Dit kan via het telefoonnummer 14 043.

De documenten zijn ook digitaal raadpleegbaar via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het bestemmingsplan worden opgeroepen door middel van het invullen van de locatie, naam van het bestemmingsplan of het plan id-nummer: NL.IMRO.0938.BP01007-VG01.

Beroep bestemmingsplan

Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende de termijn van ter inzage legging beroep bij de Raad van State worden ingesteld.

Indienen beroep

Het beroepschrift moet worden gestuurd naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het besluit tot vaststelling treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen deze termijn kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist. Het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening kan alleen als ook een beroepschrift is ingediend. Voor de behandeling van een beroep/voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Meerssen,

9 november 2022
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen