Gemeente Meerssen | Anterieure overeenkomst bestemmingsplan Camping ‘t Geuldal

Officiele publicatie

Anterieure overeenkomst bestemmingsplan Camping ‘t Geuldal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen maakt op grond van artikel 6.24, lid 3 en 4 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat zij op 14 juli 2022 een anterieure overeenkomst ex artikel 6.4a Wro, heeft gesloten in het kader van de bestemmingsplanprocedure voor een integrale ontwikkeling van Camping ’t Geuldal. Hiermee wordt recht gedaan aan de feitelijke situatie alsook een duurzame regeling wordt geboden voor de komende jaren en waarbij expliciet de ontwikkeling van een natuurspeelplaats mogelijk wordt gemaakt.

In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de betaling van onder andere de ambtelijke kosten, waardevermindering van percelen, de eventuele tegemoetkoming in schade dan wel mogelijk andere schade voortvloeiend uit de procedure.

Wilt u de anterieure overeenkomst bekijken?

Van 28 juli t/m 7 september 2022 kunt u een zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst op afspraak in het gemeentehuis bekijken. Bezoek voor de openingstijden en het adres de gemeentelijke website www.meerssen.nl. Voor informatie over het bekijken van het bestemmingsplan of andere vragen kunt u ook bellen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen, Markt 50 in Meerssen. Dit kan via het telefoonnummer 14 043.

Geen bezwaar en/of beroep

Tegen deze overeenkomst kunt u geen bezwaar indienen of beroep aantekenen.

Heeft u vragen?

Hiervoor kunt u bellen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen. Dit kan via het telefoonnummer 14 043. Of stuur een e-mail aan info@meerssen.nl.

Meerssen,

28 juli 2022
Burgemeester en wethouders van Meerssen