Gemeente Meerssen | Agenda raadsvergadering woensdag 20 oktober 2021

Officiele publicatie

Agenda raadsvergadering woensdag 20 oktober 2021

Op woensdag 20 oktober 2021 vergadert de gemeenteraad. De vergadering begint om 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Concept-agenda

  • Opening en mededelingen
  • Vaststelling concept-agenda
  • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering van 29-09-2021 / 30-09-2021
  • Lijst ingekomen stukken raad (datumversie 04-10-2021)
  • Raadsvoorstel Verlenging ontheffing vereiste van ingezetenschap wethouder dhr. drs. G. IJff
  • Raadsvoorstel vaststelling Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie personen gemeente Meerssen 2021
  • Raadsvoorstel tot weigeren verklaring van geen bedenkingen
  • Raadsvoorstel Gebiedsontwikkeling vm. BS de Gansbeek en gymzaal Beukeböschke en omgeving
  • Raadsvoorstel Verzoek de Kollekamp m.b.t. aankoop gemeenschapshuis door stichting
  • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl