Gemeente Meerssen | Agenda raadsvergadering woensdag 15 juni 2022

Officiele publicatie

Agenda raadsvergadering woensdag 15 juni 2022

Op woensdag 15 juni 2022 vergadert de gemeenteraad. De vergadering begint om 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl en op televisie bij lokale omroep Meer Vandaag.

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Besloten vergadering
 • Vaststelling van de concept-besluitenlijst van de vergadering d.d. 24-05-2022
 • Lijst ingekomen stukken raad (datumversie 31-05-2022)
 • Raadsvoorstel Toelating en beëdiging Burgerleden
 • Raadsvoorstel RUD Zuid-Limburg jaarstukken 2021 en ontwerpbegroting 2023
 • Raadsvoorstel Jaarverslag 2021, Begroting 2021-1, Begroting 2023 & meerjarenperspectief 2024-2026 en Uitgangspuntennotitie 2021-1 en 2023 Omnibuzz
 • Gang van zaken behandeling motie inzake sportpark Rothem
 • Raadsvoorstel inzake verklaring van geen bedenkingen Molenveldweg 5 te Meerssen
 • Raadsvoorstel Jaarrekening 2021 en begroting 2023 GR Geul en Maas
 • Raadsvoorstel Komborden met Limburgse namen en ISA
 • Raadsvoorstel Begroting 2023 GGD Zuid-Limburg
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl