Gemeente Meerssen | Agenda raadsadviesvergadering woensdag 3 november 2021

Officiele publicatie

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 3 november 2021

Op woensdag 3 november 2021 vindt er een digitale raadsadviesvergadering plaats. De vergadering begint om 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de liveastream op www.meerssen.nl.

Raadsadviesvergadering

De raadsadviesvergaderingen vinden onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van maandag 8 november 2021 en woensdag 10 november 2021. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Concept-agenda

  • Opening en mededelingen
  • Vaststelling concept-agenda
  • Vaststelling concept-samenvattingen raadsadviesvergaderingen van 06-10-2021 en 07-10-2021
  • Spreekrecht
  • Raadsvoorstel 2e Bestuursrapportage 2021
  • Raadsvoorstel Vaststelling Programmabegroting 2022
  • Rondvraag

De achterliggende stukken kunt u raadplegen in het raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl.