Gemeente Meerssen | Adviesrecht raad bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten

Officiele publicatie

Adviesrecht raad bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten

De gemeenteraad is adviseur voor alle aanvragen om omgevingsvergunningen voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten waarvoor tevens de participatieplicht van artikel 16.55 lid 7 van de Omgevingswet van toepassing is, met uitzondering van de onderstaande categorieën,:

 • 1.
  Aanvragen waarover door de gemeenteraad met betrekking tot de activiteit reeds een positief besluit is genomen, dan wel positief is geadviseerd bijvoorbeeld in de vorm van een principebesluit, nota van uitgangspunten, stedenbouwkundig plan, masterplan, buurtontwikkelingsplan, structuurplan, structuurvisie, (voor)ontwerpomgevingsplan of ander document, mits het betreffende collegebesluit in overeenstemming is met dat raadsbesluit;
 • 2.
  Aanvragen waarbij sprake is van uitbreidingen van woningen en/of bijgebouwen of van nieuwbouw van 10 of minder woningen binnen de bebouwde kom, passend binnen de uitgangspunten van de door de gemeenteraad op 21 juni 2021 vastgestelde Woonvisie Gemeente Meerssen 2021-2026;
 • 3.
  Aanvragen waarbij sprake is van aanleg van nieuwe en aanpassing van bestaande lokale weg- en waterinfrastructuur en niet-structuur bepalende groenvoorzieningen in bestaand stedelijk gebied;
 • 4.
  Aanvragen voor het bouwen (eventueel in samenhang met aanvraag voor afwijkend gebruik) van een bijbehorend bouwwerk of uitbreiding daarvan of het uitbreiden van een hoofdgebouw, mits (voor zover gelegen buiten de bebouwde kom) wordt voldaan aan de volgende eisen:
  • a.
   goothoogte niet hoger dan 5 m, tenzij sprake is van een kas of bedrijfsgebouw van lichte constructie ten dienste van een agrarisch bedrijf,
  • b.
   de oppervlakte niet meer dan 150 m2;
 • 5.
  Aanvragen voor het bouwen van een gebouw ten behoeve van een infrastructurele of openbare voorziening, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:
  • a.
   goothoogte niet hoger dan 5 m, en
  • b.
   de oppervlakte niet meer dan 50 m²;
 • 6.
  Aanvragen voor het bouwen (eventueel in samenhang met aanvraag voor afwijkend gebruik) van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, of een gedeelte van een dergelijk bouwwerk, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:
  • a.
   niet hoger dan 10 m, en
  • b.
   de oppervlakte niet meer dan 50 m²;
 • 7.
  Aanvragen voor het bouwen (eventueel in samenhang met aanvraag voor afwijkend gebruik) van een dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen buitenruimte aan of op een gebouw, een dakkapel, dakopbouw of gelijksoortige uitbreiding van een gebouw, de uitbreiding van een bouwwerk met een bouwdeel van ondergeschikte aard dan wel voorzieningen gericht op het isoleren van een gebouw;
 • 8.
  Aanvragen voor een antenne-installatie, mits niet hoger dan 40 meter;
 • 9.
  Aanvragen voor het gebruiken van gronden voor een niet-ingrijpende herinrichting van openbaar gebied;
 • 10.
  Aanvragen voor het gebruiken van gronden of bouwwerken voor een termijn van ten hoogste tien jaar.