Gemeente Meerssen | Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wmo

Officiele publicatie

Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wmo

Het college van B&W heeft besloten om:

 • 1.
  De directeur Publieke Gezondheid van de GGD Zuid Limburg aan te wijzen als toezichthouder overeenkomstig artikel 6.1 Wmo 2015
 • 2.
  De directeur Publieke Gezondheid van de GGD Zuid Limburg toe te staan één of meerdere medewerkers die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn, aan te wijzen om in zijn plaats de functie van toezichthouder te bekleden en de taak Toezicht Wmo in het kader van bovengenoemde regelgeving te verrichten.

Aanwijzingsbesluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen;

Gelet op de titel 5.2 en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht,

Gelet op art. 6.1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

Besluiten:

 • 1.
  De directeur Publieke gezondheid van de GGD Zuid Limburg aan te wijzen als toezichthouder overeenkomstig art. 6.1 Wmo 2015
 • 2.
  De directeur Publieke gezondheid van de GGD Zuid Limburg toe te staan één of meerdere medewerkers die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn, aan te wijzen om in zijn plaats de functie van toezichthouder te bekleden en de taak Toezicht Wmo in het kader van bovengenoemde regelgeving te verrichten.

De gemandateerde verleent door medeondertekening van dit besluit de in artikel 10:4 Awb bedoelde instemming,

Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2016. De bekendmaking vindt plaats door publicatie in de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP).

Meerssen,

Burgemeester en Wethouders van Meerssende secretaris,mr. J.J.M. Eurlings
de burgemeester,
M.A.H. Clermonts-Aretz GGD Zuid-Limburg, Dr. A.M.P.M. Bovens
Directeur Publieke gezondheid