Gemeente Meerssen | Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar

Officiele publicatie

Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen;

Gelet op

 • artikel 231 lid 2 onderdeel c;
 • artikel 2:1 van de CAR-UWO;

BESLUIT

 • 1.
  Mevrouw J.P.M. Dings aan te wijzen als invorderingsambtenaar en de heer S.D.J. Mohnen aan te wijzen als plaatsvervangend invorderingsambtenaar voor de navolgende belastingen/heffingen/rechten:
  • -
   Leges
  • -
   Tarieven Openbare Werken
 • 2.
  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2019;.
 • 3.
  Eerder genomen aanwijzingsbesluiten als invorderingsambtenaar worden, uitsluitend voor de onder lid 2 genoemde belastingen/heffingen/rechten, met dit besluit per gelijke datum ingetrokken
 • 4.
  Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar leges en tarieven OW gemeente Meerssen.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 juli 2019 Het college van burgemeester en wethouders van Meerssen,
De secretaris,
J.J.M. Eurlings
De burgemeester,
M.A.H. Clermonrts-Aretz

Tegen dit besluit kan belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen.