Gemeente Meerssen | Aanwijzing belastingdeurwaarder/betekenaar BsGW

Officiele publicatie

Aanwijzing belastingdeurwaarder/betekenaar BsGW

De directeur BsGW,

Overwegende dat het gewenst is over te gaan tot het aanwijzen van een belastingdeurwaarder/betekenaar ten behoeve van de invordering van gemeentelijke- en waterschapsbelastingen.

Gelet op:

  • Het mandaatbesluit van 1 april 2011;
  • De artikelen 232, vierde lid, sub d van de Gemeentewet en artikel 124, vijfde lid, sub d van de Waterschapswet;

BESLUIT

1.

De heer C. Jacobs, geboren 28-03-1962 aan te wijzen als belastingdeurwaar-der/betekenaar in de zin van artikel 232, vierde lid, sub d van de Gemeentewet en artikel 124, vijfde lid, sub d van de Waterschapswet;

2.

Te bepalen dat het aanwijzingsbesluit benoemd onder 1 tevens betrekking heeft op de vóór het in werking treden van dit besluit opgelegde belastingaanslagen;

3.

De onder 1 genoemde aanwijzing tot onbezoldigd ambtenaar geldt van 7 december 2016 tot 1 april 2017.

Dit besluit treedt de dag na publicatie in werking. Aldus vastgesteld op 7 december 2016.
De directeur,
drs. J.G.A.W. Willemsen