Gemeente Meerssen | - toewijzen van gehandicapten parkeerplaatsop kenteken Volderstraat 78 - Volderstraat 78 Meerssen

Officiele publicatie

Verkeersbesluit inzake het toewijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, Volderstraat 78

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Meerssen;

gezien het verzoek van mevrouw W.M.P. Feron, wonende Volderstraat 78, 6231 LD te Meerssen om in aanmerking te komen voor een gehandicapten-parkeerplaats (GPP) op kenteken nabij de achteringang van haar perceel/ woning;

gelet op artikel 2 juncto artikel 18, lid 1, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) en het bepaalde (o.m. artikel 12) in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

Overwegende,

dat de Rechtbank Limburg bij uitspraak van 25 september 2019 (zaaknummer ROE 18/2220) het verkeersbesluit van 7 augustus 2018, waarbij wij aan mevrouw W.M.P. Feron een GPP op kenteken hebben toegewezen, heeft vernietigd;

dat de Rechtbank Limburg ons college heeft opgedragen om binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending van deze uitspraak een nieuw besluit te nemen op de aanvraag, met inachtneming van de uitspraak;

dat door de rechtbank is overwogen dat het verkeersbesluit van 7 augustus 2018 is genomen met toepassing van de uniforme openbare voorbereidings-procedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

dat de rechtbank heeft vastgesteld dat niet bij wettelijk voorschrift is bepaald dat op het verkeersbesluit afdeling 3.4 van de Awb van toepassing is en dat ook niet is gebleken van een door ons college genomen besluit waarin de toepasselijkheid van afdeling 3.4 van de Awb op het (te nemen) verkeersbesluit bepaald is;

dat dit betekent dat wij ten onrechte toepassing hebben gegeven aan afdeling 3.4 van de Awb bij de voorbereiding van het verkeersbesluit van 7 augustus 2018;

dat op het nemen van het onderhavige verkeersbesluit derhalve de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is;

dat wij in de vergadering van 29 oktober 2019 hebben besloten om de “Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Gemeente Meerssen 2019” vast te stellen;

dat de beleidsregels op 6 november 2019 bekend worden gemaakt via een publicatie in het weekblad De Geulbode en op de website van de gemeente Meerssen en dat deze beleidsregels ook bekend zijn gemaakt via de landelijke website www.officiëlebekendmakingen.nl;

dat dit betekent dat deze beleidsregels in werking treden met ingang van 7 november 2019;

dat wij vooruitlopend hierop hebben besloten om de aanvraag van mevrouw W.M.P. Feron al te toetsen aan de vastgestelde criteria;

dat op basis van de beleidsregels de aanvraag voor een GPP op kenteken getoetst wordt aan de volgende criteria:

de aanvrager of diens partner dient in het bezit te zijn van een geldige gehandicaptenparkeerkaart óf de aanvrager of diens partner is bestuurder van een invalidenvoertuig en beiden staan op hetzelfde woonadres ingeschreven;

het motorvoertuig staat geregistreerd op uw woonadres;

de aanvrager dient door een externe instantie gekeurd te worden op zijn/haar maximale loopafstand en/of de aanvrager als passagier niet alleen gelaten kunt worden, ook niet voor korte tijd;

voor de aanvrager bestaat niet de mogelijkheid om zelf in een eigen parkeerplaats te voorzien op eigen terrein (garage, carport, oprit etc.);

er is de mogelijkheid aanwezig om binnen de door de keuringsinstantie vastgestelde maximale loopafstand een gehandicaptenparkeerplaats te realiseren, conform de geldende richtlijnen van het CROW en met inachtneming van landelijke normen;

door het toewijzen van een gehandicaptenparkeerplaats mag de verkeersveiligheid op de weg niet in het gedrang komen (dit is onder meer het geval ter plaatse van een stopverbod of in de nabijheid van een hoek van een straat);

de aanvrager dient akkoord te gaan met betaling van de voor de aanleg van de gehandicaptenparkeerplaats verschuldigde kosten volgens de tarievenlijst Openbare Werken. Indien de aanvraag wordt geweigerd gaat de aanvrager akkoord met betaling van 10% van de verschuldigde kosten volgens de tarievenlijst Openbare Werken (leges voor behandelen van de aanvraag). Ingeval van opheffing van de GPP op kenteken, vindt geen restitutie plaats van de gemaakte kosten;

dat mevrouw Feron in het bezit is van een geldige gehandicaptenparkeerkaart, afgegeven op 25 februari 2014;

dat het motorvoertuig met kenteken 76-XP-HH staat geregistreerd op het woonadres van aanvraagster;

dat door Argonaut Advies BV op 7 november 2017 een medische indicatie is gegeven waaruit blijkt dat de maximale loopafstand van aanvraagster maximaal 40 meter bedraagt;

dat er derhalve een medische indicatie is voor het beschikken over parkeergelegenheid zo dicht mogelijk bij de meest praktische toegang tot het perceel/de woning;

dat voor aanvraagster niet de mogelijkheid bestaat om op eigen terrein te voorzien in een eigen parkeerplaats;

dat het mogelijk is om op de gevraagde locatie een GPP te realiseren, die voldoet aan de geldende richtlijnen van het CROW en de daarop van toepassing zijnde landelijke normen;

dat door het toewijzen van de GPP op kenteken de verkeersveiligheid ter plaatse niet in het gedrang komt, omdat er ter plaatse al sprake was van een openbare parkeerplaats;

dat de auto van aanvraagster regulier deel uit maakt van de auto’s die op het “hofje” aan de Volderstraat geparkeerd worden;

dat de parkeerdruk op dit “hofje” aan de Volderstraat, blijkens onderzoek zodanig is dat geen zekerheid bestaat dat op korte afstand tot de woning van aanvraagster een parkeergelegenheid bestaat voor haar auto;

dat het realiseren van een GPP op kenteken ook geen vermindering van het aantal parkeerplaatsen te weeg brengt;

dat aanvraagster akkoord is gegaan met de betaling van de voor de analeg van de GPP verschuldigde kosten;

dat de aanvraag derhalve voldoet aan de criteria zoals vastgesteld in de “Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Meerssen 2019”;

dat de bewoners van het pand Volderstraat 88 te Meerssen door middel van een aanvraag ingevolge artikel 2.1.5.3. van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) om een omgevingsvergunning verzocht hebben voor het maken van een tweede uitweg voor hun perceel;

dat in artikel 2.2, lid 1, aanhef en onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is bepaald dat, voor zover ingevolge een bepaling in een gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist om een uitweg te maken, een zodanige bepaling geldt als een verbod om een project zonder omgevingsvergunning uit te voeren voor zover dat geheel of gedeeltelijk uit die activiteiten bestaat;

dat op grond van artikel 2.18 van de Wabo is bepaald dat, voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2 van de Wabo, de omgevingsvergunning slechts kan worden verleend of geweigerd op gronden die zijn aangegeven in de betrokken verordening;

dat in artikel 2.1.5.3, lid 2, aanhef en onder b van de APV is bepaald dat de omgevingsvergunning voor het maken van een uitweg kan worden geweigerd, indien de uitweg zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats

dat de aanvraag voor het toewijzen van een GPP op kenteken betrekking heeft op het toewijzen van een GPP op kenteken op een al bestaande openbare parkeerplaats;

dat met het verlenen van de gevraagde uitwegvergunning deze openbare parkeerplaats niet gehandhaafd kan blijven;

dat het verlenen van de gevraagde uitwegvergunning derhalve ten koste zal gaan van een openbare parkeerplaats;

dat als gevolg hiervan een niet-uitvoerbare situatie zou ontstaan, die met het weigeren van de gevraagde uitwegvergunning voorkomen kan worden;

dat door de bewoners van het pand Volderstraat 88 te Meerssen diverse alternatieven zijn aangedragen voor het realiseren van een GPP op kenteken;

dat deze alternatieven zijn beoordeeld;

dat uit de bijlage, behorende bij dit verkeersbesluit, blijkt dat de aangedragen alternatieven niet uitvoerbaar zijn;

dat wij om die reden van oordeel zijn dat de belangen van aanvraagster bij het toewijzen van een GPP op kenteken zwaarder wegen dan de belangen van de bewoners van Volderstraat 88 te Meerssen bij het verlenen van een uitwegvergunning;

dat voor zover bekend geen andere belangen onevenredig worden geschaad wanneer de GPP op kenteken wordt toegewezen aan aanvraagster;

dat de aanvraag van aanvraagster voldoet aan de daarvoor in acht te nemen criteria en dat er derhalve op grond van deze criteria geen weigeringsgrond aan de orde is;

dat toewijzing van de GPP op kenteken mogelijk is door plaatsing van bord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990, welke aanduidt: een parkeerplaats voor een motor- of invalidenvoertuig, die door of ten behoeve van het vervoer van invaliden wordt gebruikt en tevens een parkeerverbod voor andere voertuigen aangeeft;

dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW over het verkeersbesluit overleg heeft plaatsgevonden met de politie district Maastricht, Basiseenheden Heuvelland;

dat de politie schriftelijk op 13 december 2017 heeft kenbaar gemaakt dat het besluit handhaafbaar en voor de politie derhalve aanvaardbaar is;

BESLUITEN:

aan aanvraagster de gevraagde GPP op kenteken toe te wijzen ter hoogte van de achteringang van het perceel Volderstraat 78 (zoals aangegeven op bijgevoegde tekening);

door middel van het plaatsen van een markering en bord E6 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, met onderbord (kenteken auto) de openbare parkeerplaats aan te merken als GPP gereserveerd voor het voertuig met het op het onderbord aangegeven kenteken 76-XP-HH.

Meerssen, 12 november 2019

het college van Burgemeester en Wethouders van Meerssen,

de secretaris, de burgemeester,

mr. J.J.M. Eurlings M.A.H. Clermonts-Aretz