Gemeente Meerssen | [Verkeersbesluit inzake verkeersregulering omgeving Kindcentrum Meerssen (Pastoor. Dom. Hexstraat e.o.)]

Officiele publicatie

[Verkeersbesluit inzake verkeersregulering omgeving Kindcentrum Meerssen (Pastoor. Dom. Hexstraat e.o.)]

Doc. Nr.: 311512

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meerssen;

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Gelet op artikel 2 juncto artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), en het bepaalde (o.m. artikel 12) in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

Overwegende,

dat in de Pastoor Dom. Hexstraat een Kindcentrum wordt gerealiseerd;

dat de mobiliteit naar en vanaf het Kindcentrum Meerssen noopt tot diverse verkeersmaatregelen teneinde de veiligheid van de verkeersdeelnemers zo goed mogelijk te waarborgen;

dat in samenspraak met betrokken partijen een inrichtingsplan tot stand is gekomen van de Pastoor Dom. Hexstraat ter hoogte van het perceel van het Kindcentrum inclusief de daarop aansluitende kruispunten met de Charles Eijckstraat en de Past. N. Creftenstraat;

dat uit het inrichtingsplan verkeersmaatregelen voortvloeien die vervat dienen te worden in een verkeersbesluit;

dat ter waarborging van de doorstroming op de Charles Eijckstraat, zijnde een gebiedsontsluitingsweg, het parkeren op de rijweg door auto’s conform de landelijke CROW richtlijnen voorkomen dient te worden;

dat de vraag of een tweezijdig parkeerverbod in de gehele Charles Eijckstraat aan de orde dient te zijn, aan bod zal komen tijdens de herijking van de verkeerstructuur in dit gebied;

dat voor de bewoners van de vijf woningen Charles Eijckstraat 55 t/m/ 63 (oneven) welke niet de mogelijkheid hebben om op eigen terrein een auto te parkeren, totaal 5 parkeerplaatsen beschikbaar worden gesteld via een parkeervoorziening voor vergunninghouders, welke via een parkeervergunningkaart per woonadres op kenteken (max 2 op één kaart ) in gebruik kan worden genomen;

dat van de aan de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen, het verzekeren van de veiligheid op de weg alsmede het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade ten grondslag ligt aan dit besluit;

dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg plaatsvindt met de politie district Maastricht, Basiseenheden Heuvelland;

dat de politie schriftelijk op 20 mei heeft kenbaar gemaakt dat het verkeersbesluit handhaafbaar en voor de politie derhalve aanvaardbaar is;

dat het ontwerp verkeersbesluit is bekend gemaakt en ter visie heeft gelegen van 18 mei 2017 t/m 28 juni 2017;

dat tijdens de termijn van ter visie legging zijn geen zienswijzen ingekomen;

dat er aanleiding bestaat om aan de in het ontwerp-verkeersbesluit opgenomen verkeersmaatregelen een toevoeging te doen vanwege de noodzaak om een laad- en losplaats aan te wijzen d.m.v. bord E07 in de Past. Dom. Hexstraat;

dat er voor het overige geen wijzigingen aan de orde zijn van de voorgenomen verkeersmaatregelen;

BESLUIT

Gelet op artikel 2 juncto artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), en het bepaalde (o.m. artikel 12) in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

 • 1.
  door middel van het in de Pastoor Dom. Hexstraat (tussen de Charles Eijckstraat en de Past. N. Creftenstraat gelegen wegdeel) plaatsen van bord C03 met OB 52 (uitgezonderd fietsers) aan de oostzijde en bord C02 met OB52 aan de westzijde van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 genoemd wegdeel als eenrichtingsweg te duiden;
 • 2.
  door middel van bord D06l met OB 52 en bord D06r van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 de verplichte rijrichting te duiden voor alle verkeer behalve fietsers op de Charles Eijckstraat vóór de kruising met de Pastoor Dom. Hexstraat, dit als aanvullende verkeersmaatregel op de onder 1 opgenomen verkeersmaatregel;
 • 3.
  door middel van bord L51 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 het voornoemd deel van de Pastoor Dom. Hexstraat als fietsstraat te duiden;
 • 4.
  door middel van bord L52 en L52e van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 in het voornoemd deel van de Past. Dom. Hexstraat het begin en eindpunt van de “kiss & ridestrook” te duiden;
 • 5.
  door middel van bord L02OB15f van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 de voetgangersoversteekplaatsen te duiden die aangelegd worden aan de oost- en westzijde van voornoemd deel van de Past. Dom. Hexstraat;
 • 6.
  door middel van bord B07 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 het stopgebod te duiden voor verkeer dat vanaf het Gasthuispad de Pastoor N. Creftenstraat oprijdt;
 • 7.
  door middel van bord E10 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met onderbord (ma t/m vrijdag van 08.00 uur tot 15.00 uur en tijdsaanduiding max. 2 uur) en het aanbrengen van blauwe belijning bij de ingang van deze parkeervoorziening het parkeerregime op de centrale parkeerplaats te duiden;
 • 8.
  door middel van bord E06 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 vier gehandicaptenparkeerplaatsen op de centrale parkeerplaats te duiden;
 • 9.
  door middel van bord E01 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 het tweezijdig parkeerverbod te duiden in de Charles Eijckstraat vanaf de kruising met de Pastoor Dom. Hexstraat tot de kruising met de Pastoor N. de Reimsstraat;
 • 10.
  door middel van bord E09 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 de vijf parkeerplaatsen tegenover de woningen Charles Eijckstraat 55 t/m 63 (oneven) te duiden als parkeergelegenheid voor vergunninghouders;
 • 11
  door middel van bord E07 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 de laad- en losplaats aan te duiden in de Past. Dom. Hexstraat;

e.e.a. zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende bebordingstekening.

Meerssen, 21 juli 2017.

Namens Burgemeester en Wethouders van Meerssen, E.H.G. Moonen, (beleidsadviseur Ruimte)

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

[Rechtsbescherming

Tegen het besluit kan gedurende een termijn van zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, door belanghebbenden beroep als bedoeld in artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht worden ingesteld bij de Rechtbank Limburg, Bestuursrecht, postbus 1988, 6201 BZ Maastricht.

Het beroepschrift dient naast een dagtekening de naam, het adres en een ondertekening van de indiener te bevatten. Tevens dient in het beroepschrift een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt én een motivering te zijn opgenomen. Bij het beroepschrift wordt zo mogelijk een afschrift van het bestreden besluit overgelegd.

Van de indiener van het beroepschrift wordt ingevolge artikel 8:41 van de Algemene wet bestuursrecht een griffierecht geheven. De indiener wordt door de Rechtbank gewezen op de verschuldigdheid van het recht. Bepaalde on- of minvermogende personen kunnen worden vrijgesteld, respectievelijk vermindering krijgen.

Naast het instellen van beroep kan binnen de bovengenoemde termijn door een partij in de hoofdzaak aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht worden gevraagd. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening wordt, naast het evenbedoelde recht op grond van artikel 8:82 van de Algemene wet bestuursrecht een apart griffierecht geheven.

Er kan ook digitaal een beroepschrift en/of een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet de indiener wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Relevante documenten en links