Gemeente Meerssen | Herinnering oproep tot transformatie: leegstaande panden naar woningen

Nieuwsbericht Herinnering oproep tot transformatie: leegstaande panden naar woningen

Gepubliceerd op: 12 juni 2024 10:10

huizen
De woningmarkt staat onder druk en de behoefte aan betaalbare woningen blijft groeien.
In het licht van deze uitdagingen hebben zowel de landelijke overheid als gemeenten ambitieuze woningbouwafspraken gemaakt om de woningbouwontwikkelingen te stimuleren.
In deze tijd van grote vraag naar huisvesting, is het van cruciaal belang dat alle beschikbare middelen worden ingezet om de woningnood aan te pakken.
Een belangrijke bron van potentieel woonoppervlak zijn leegstaande of vrijkomende panden.

In de gemeente Meerssen roepen we daarom (particuliere) vastgoedeigenaren op om actie te ondernemen.
Het transformeren van leegstaande of vrijkomende panden naar woningen kan een bijdrage leveren aan het oplossen van het huidige woningtekort.
Als gemeente helpen we u graag op weg om deze transformatie mogelijk te maken.
Initiatiefnemers die reeds contact hebben (gehad) met de gemeente omtrent woningbouwinitiatieven, hoeven zich niet nogmaals te melden via deze oproep.

De uitgangspunten die we daarbij in acht nemen, dienen als richtlijn voor (particuliere) vastgoedeigenaren:
1. Diverse pandtypes: Verschillende typen panden komen in aanmerking voor transformatie naar woningen, waaronder woningen zelf, winkels (waarbij behoud van het kernwinkelgebied* een prioriteit is), kantoren, industrieel & logistiek vastgoed, maatschappelijk vastgoed (zoals schoolgebouwen en buurthuizen), rijks- en gemeentelijke monumenten.
2. Woon- en leefklimaat: Het streven is naar een goed woon- en leefklimaat. Dit betekent dat ruimtelijke belemmeringen in acht moeten worden genomen, zoals bijvoorbeeld restricties op woningbouw in waterwingebieden. Ook moet rekening worden gehouden met de locatie binnen het bestaand bebouwd gebied.
3. Eigenaarschap en verantwoordelijkheid: De (particuliere) vastgoedeigenaar blijft primair verantwoordelijk voor het pand. Initiatieven tot transformatie dienen door de eigenaar, eventueel in samenwerking met adviesbureaus, te worden uitgewerkt tot een schetsplan.
4. Deadline en advies: Eigenaren worden verzocht leegstaande of vrijkomende panden uiterlijk 31 juli 2024 bij de gemeente Meerssen aan te melden voor transformatie via wonen@meerssen.nl. Een eerste advies over de haalbaarheid van de plannen wordt uiterlijk 31 oktober 2024 verstrekt.

*Het kernwinkelgebied van de gemeente Meerssen, bestaande uit de Markt, de winkelstraten Beekstraat en Bunderstraat en de aanloopstraten Gasthuisstraat en Stationsstraat, verdient speciale aandacht in het behoud van zijn functie als commercieel hart.
Het streven is om wonen boven winkels te stimuleren en zo de levendigheid van deze gebieden te waarborgen.

Eigenaren kunnen uiterlijk 31 juli 2024 een aanmelding tot transformatie indienen bij de gemeente via wonen@meerssen.nl