Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 22 - 2 juni 2021

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 22 - 2 juni 2021

Gepubliceerd op: 01 juni 2021 10:00

Gemeentepagina: week 22
Datum: woensdag 2 juni 2021

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Groot onderhoud
Afsluiting A79 tussen Hulsberg en Kruisdonk

De snelweg A79 tussen Maastricht en Heerlen krijgt dit jaar een flinke opknapbeurt. De weg wordt veiliger, stiller en duurzamer. De onderhoudswerkzaamheden zijn ingedeeld in 4 fases. Tijdens elke fase is een deel van de A79 zo'n 4 weken afgesloten. De werkzaamheden zijn inmiddels bij fase 3.

Tijdens deze fase is de A79 tussen oprit Hulsberg (4) en knooppunt Kruisdonk in de richting van Maastricht afgesloten van 28 mei t/m zondag 27 juni. Ook de tussenliggende toe- en afritten zijn afgesloten: oprit Hulsberg (4), toerit Valkenburg (3), toerit Klimmen (5), op- en afrit Meerssen (2) en afrit Bunde (1). Rijkswaterstaat heeft omleidingsroutes ingesteld. De toerit bij Rothem/Kruisdonk is wel open. 

Informatie
Meer informatie over de werkzaamheden en de omleidingsroutes: raadpleeg www.rijkswaterstaat.nl of www.vananaarbeter.nl.

---

Openingsplan Coronavirus
Open, tenzij: in stap 3 met voorwaarden bijna alles open

Er worden nu snel steeds minder mensen met corona in het ziekenhuis opgenomen. Het aantal mensen dat gevaccineerd wordt, stijgt hard. Daarom heeft het kabinet besloten stap 3 van het openingsplan een paar dagen eerder te zetten. Vanaf 5 juni zijn de meeste locaties in ons land open onder voorwaarden. Met coronatoegangsbewijzen kan er voor sommige activiteiten meer, zoals meer bezoekers. Alles informatie hierover vindt u op www.rijksoverheid.nl/coronavirus.

Belangrijk blijft dat we drukte blijven vermijden en ons allemaal aan de basisregels blijven houden, ook als we al gevaccineerd zijn: handen wassen, afstand houden en thuisblijven en testen bij klachten. We werken thuis als dit kan. En we laten ons vaccineren, zodra we aan de beurt zijn. Dan kan er snel steeds meer.

Omnibuzz stopt per 1 juli met gratis vervoer naar vaccinatielocatie 65 plussers
Omnibuzz heeft besloten vanaf 1 juli te stoppen met het gratis vervoer naar de vaccinatielocatie van ouderen vanaf 65 jaar zonder Omnibuzz pas (zonder Wmo-indicatie). Reden is dat deze doelgroep de oproepbrieven al enige tijd geleden heeft gekregen en ruimschoots de gelegenheid heeft gehad om de rit(ten) te boeken. Veel ouderen hebben al twee vaccinaties gehad of krijgen de tweede vaccinatie binnenkort. Voor die laatste groep is de tweede vaccinatierit al geboekt. Omnibuzz ziet bovendien een aanzienlijke daling van de vaccinatieritten en een stijging van het reguliere Omnibuzz vervoer (wmo-indicaties).

MEER INFORMATIE

Publieksinformatienummer Rijksoverheid: tel. 0800-1351.
Callcenter GGD: tel. 088-8805005 of www.ggdzuidlimburg.nl.

Coronatest: Bij (milde) klachten: laat u testen.
Bel 0800-1202 of maak een afspraak via www.coronatest.nl.

Coronavaccinaties: www.coronavaccinatie.nl

Vragen over maatregelen in de gemeente Meerssen:
www.meerssen.nl/coronavirus of stuur een mailtje aan: corona@meerssen.nl.
Of bel het gemeentelijke KCC, tel. 14 043.

---

Vraag tijdig uw nieuwe paspoort of id-kaart aan

Sinds 15 mei is reizen naar veilige landen weer mogelijk. Meer informatie over reizen naar het buitenland vindt u op www.rijksoverheid.nl/coronavirus. Heeft u plannen om dit jaar nog op reis te gaan? En moet uw reisdocument vernieuwd worden? Wacht dan niet te lang en vraag alvast uw nieuwe paspoort of identiteitskaart aan.

Maak tijdig een afspraak!
Stel uw afspraak niet te lang uit. Maak online een afspraak via www.meerssen.nl.
Geen internet? U kunt ook telefonisch een afspraak via ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. Onze medewerkers plannen graag een afspraak voor u in.

Komt u naar het gemeentehuis?
Draag dan een mondkapje en houd u voor uw en onze gezondheid aan de coronamaatregelen.

Persoonlijk aanvragen en ophalen
U moet een paspoort of identiteitskaart altijd persoonlijk aanvragen en ophalen bij de gemeente. Maak daarom voor elke persoon waarvoor u een paspoort of ID-kaart wilt aanvragen een aparte afspraak via www.meerssen.nl of via ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043).

Ophalen paspoort of identiteitskaart ook op afspraak!
U heeft drie maanden de tijd om uw paspoort of identiteitskaart op te halen. Om wachtrijen bij de receptiebalie van ons KCC te voorkomen, kunt u uw nieuwe reisdocument alleen op afspraak ophalen.

Meer informatie
Bel ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. Of e-mail: info@meerssen.nl. Onze medewerkers helpen u graag verder!

----------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP)

Het College van burgemeester en wethouders van Meerssen maakt bekend dat ingevolge artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (Wet BRP) is besloten in de BRP te registeren dat onderstaande personen zijn vertrokken naar een onbekende bestemming. Gebleken is dat zij niet meer wonen op het adres van inschrijving in de BRP. Bovendien kon na gedegen onderzoek niet worden vastgesteld waar zij dan wel wonen. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking 'ambtshalve uitschrijving' te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan belanghebbenden.

Het betreft:

Dhr. N. Vangelen
Geboortejaar: 1990
Datum uitschrijving: 19-04-2021

Dhr. K.J.M.H. van Vuuren
Geboortejaar: 1982
Datum uitschrijving: 16-04-2021

Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan spoedig contact op met het Klant Contact Centrum via info@meerssen.nl of telefoonnummer 14 043. Het niet ingeschreven staan als ingezetene in een Nederlandse gemeente kan namelijk ernstige nadelige gevolgen hebben voor betrokkene, zoals stopzetting financiële ondersteuning/ toeslagen, het niet verkrijgen van bepaalde documenten en de opbouw van AOW.

Ingevolge artikel 7:1 juncto 6:4 van de Algemene Wet Bestuursrecht kan iedere belanghebbende, die door dit besluit rechtstreeks in zijn belangen is getroffen, binnen 6 weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 6230 AB Meerssen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste:

 • naam en adres van de indiener; 
 • de dagtekening; 
 • omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; 
 • een duidelijke omschrijving van uw bezwaar (wat is het bezwaar en waarom).

Het maken van bezwaar schort de werking van het besluit niet op. Om opschorting te bereiken kunt u gelijktijdig met het indienen van het bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) vragen bij de voorzieningenrechter. Dit kan alleen bij spoedeisend belang. Een verzoek kunt u doen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht; hiervoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Schriftelijk kan ook bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het kappen van een boom, Kuileneindestraat 63, 6231 KE Meerssen (ontvangen 25 mei 2021);
 • het uitbreiden van het woonhuis, Ingenopestraat 16, 6241 BZ Bunde (ontvangen 26 mei 2021).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbest, Vonderstraat 16, 6241 NJ Bunde (ontvangen 17 mei 2021).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het bouwen van 28 zorgappartementen, Albert Schweitzerstraat ongenummerd Ulestraten.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het wijzigen van 2 hotelkamers in een appartement (woning), Hof van Oranje 34, 6231 LZ Meerssen (verzonden 21 mei 2021);
 • het realiseren van een carport, Proost de Beaufortstraat 32, 6231 EB Meerssen (verzonden 21 mei 2021);
 • het plaatsen van een overkapping, Pastoor Arnold Somyasingel 17, 6231 HL Meerssen (verzonden 21 mei 2021);
 • het plaatsen van een reclamezuil, Pasweg 9, 6241 CT Bunde (verzonden 26 mei 2021);
 • het verbouwen van bestaande woning tot twee levensloopbestendige woningen, Vliegenstraat 21, 6241 CE Bunde (verzonden 27 mei 2021);
 • het verlengen van het gebruik van een tijdelijk kantoor, Heerenstraat 13, 6237 NB Moorveld (verzonden 31 mei 2021).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Buitenbehandeling stellen aanvraag om omgevingsvergunningen

Aanvraag om omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld:

 • het vergroten van een bestaande schuur, Sint Josephstraat 104, 6231 EG Meerssen.

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Verkeersbesluit vergunning parkeren Kruisstraat, Gansbaan en Hoekweg Meerssen

Betreft: instellen vergunning parkeren Kruisstraat, Gansbaan en Hoekweg in Meerssen.
Maatregelen die daartoe getroffen worden: de parkeerplaatsen aan in de Kruisstraat, Gansbaan en Hoekweg aan te wijzen als parkeergelegenheid voor vergunninghouders. Hiervoor wordt bord E 9 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 geplaatst. De parkeerplaatsen bij de gymzaal 't Beukeböschke, Proostenkelder en de Vredeskapel slechts tijdelijk aan te wijzen als parkeergelegenheid voor vergunninghouders. Hiervoor wordt bord E 9 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 geplaatst.
Toelichting: bovengenoemde wegen zijn in beheer bij de gemeente Meerssen.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. U kunt een digitale versie opvragen via info@meerssen.nl of via telefoon 14 043.
Inzage en reactietermijn: van 02-06-2021 t/m 14-07-2021.
Wie kan een reactie indienen: eenieder, schriftelijk/per mail, gemotiveerd bij het college van B&W, postbus 90, 6230 AB Meerssen of info@meerssen.nl.
Opmerking: dit verkeersbesluit is officieel bekendgemaakt in de Staatscourant (www.staatscourant.nl). Dit is een aanvullende kennisgeving.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14043. E-mail: info@meerssen.nl.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 2 juni 2021
Burgemeester en Wethouders van Meerssen