Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 09 - 3 maart 2021

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 09 - 3 maart 2021

Gepubliceerd op: 02 maart 2021 11:40

Gemeentepagina: week 09
Datum: woensdag 3 maart 2021

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Beëdiging burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz voor 2e termijn
Tweede ambtstermijn burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz

Burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz werd op dinsdag 23 februari officieel beëdigd door de Commissaris van de Koning in Limburg de heer Theo Bovens voor haar tweede ambtstermijn als burgemeester van de gemeente Meerssen. Dat gebeurde in het Gouvernement in Maastricht.

Herbenoeming
Dit jaar is mevrouw Mirjam Clermonts-Aretz alweer 6 jaar burgemeester van de gemeente Meerssen. Op 17 september 2020 besloot de gemeenteraad haar aan te bevelen voor herbenoeming als burgemeester van onze gemeente. Dit besluit was gebaseerd op het positieve advies van de 'Vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester'.

De aanbeveling werd op 30 september 2020 door de voorzitter van de Vertrouwenscommissie aan de Commissaris van de Koning overhandigd. De Commissaris van de Koning stuurde onlangs het gemeentebestuur van Meerssen het Koninklijk Besluit (van 19 januari 2021) dat Mirjam Clermonts-Aretz per 1 maart 2021 is herbenoemd als burgemeester van Meerssen.

Tweede ambtstermijn
De tweede ambtstermijn van burgemeester Clermonts-Aretz begint officieel op 1 maart 2021. De herbenoeming vindt plaats voor een periode van zes jaar. Bij het bereiken van de leeftijd van 70 jaar is er sprake van wettelijk ontslag.

--- 

Informatie Vliegtuigincident

Op zaterdagmiddag 20 februari kreeg een vliegtuig dat was vertrokken van Maastricht Aachen Airport brand in een van de motoren. Daardoor kwam er in Meerssen (omgeving Sint Josephstraat-Weerterbroekplantsoen) een grote hoeveelheid metaalonderdelen naar beneden.

Op onze gemeentelijke website vindt u een speciale pagina met informatie over het vliegtuigincident: www.meerssen.nl/vliegtuigincident (zie button 'Vliegtuigincident' op de beginpagina).

Informatiebijeenkomst MAA voor buurtbewoners
Donderdag 25 februari informeerde Maastricht Aachen Airport gedupeerde omwonenden van de motorbrand van de LGT5504 tijdens een online informatiebijeenkomst. U kunt de bijeenkomst terugkijken via een link op www.meerssen.nl/vliegtuigincident.

Metaaldelen gevonden?
Heeft u nog metaaldelen gevonden? Geef uw vondst svp door aan ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.

Heeft u schade?
Deze dient u in eerste instantie bij uw verzekering te melden.

Informatiepunt Provincie Limburg
De Provincie Limburg heeft een informatiepunt ingesteld voor betrokkenen die vragen hebben over de afhandeling van het vliegincident. Dat kan betrekking hebben op schadeherstel of de mogelijkheid om schade ergens te verhalen. Onduidelijkheden of vragen mail je naar: informatiepuntvliegincident@prvlimburg.nl.

---

Mantelzorgcompliment 2020
Een blijk van waardering voor uw mantelzorger:
Vraag het Mantelzorgcompliment aan

Ook dit jaar wilt de gemeente Meerssen een bedankje voor uw mantelzorger mogelijk maken in de vorm van het mantelzorgcompliment. Voor de geweldige inzet van uw mantelzorger stellen wij dit jaar eenmalig 150 euro beschikbaar. Dit bedrag wordt door de gemeente naar uw mantelzorger overgemaakt. U kunt het mantelzorgcompliment aanvragen tot 1 april 2021.

Meer informatie over het mantelzorgcompliment, het aanvraagformulier en welke bewijsstukken u moet meesturen, vindt u op www.meerssen.nl. Of neem contact op met het Sociaal Team van de Gemeente Meerssen, tel. 14 043 (optie 2). E-mail: sociaalteam@meerssen.nl.

---

Informatie coronavirus
Voorzichtig meer lucht tijdens de lockdown

De coronamaatregelen vragen veel van iedereen, zowel fysiek als mentaal. Het kabinet wil besmettingen voorkomen maar ook perspectief bieden. Onder voorwaarden gelden vanaf 3 maart een aantal voorzichtige verruimingen in de lockdown.

De lockdown en de avondklok blijven tenminste t/m 15 maart van kracht, maar de middelbare scholen en het mbo gaan vanaf 1 maart deels weer open. Daarnaast staat het kabinet vanaf 3 maart onder voorwaarden de volgende verruimingen toe: jongeren t/m 26 jaar mogen weer samen buiten sporten op sportaccommodaties, contactberoepen mogen weer uitgeoefend worden en de detailhandel mag open voor winkelen op afspraak. Meer informatie: www.rijksoverheid.nl/coronavirus.

Gratis Omnibuzzvervoer naar vaccinatielocatie
Ouderen vanaf 65 jaar zonder Omnibuzz-pas kunnen nu gratis gebruikmaken van Omnibuzz-vervoer voor het reizen naar een vaccinatielocatie. Dit geldt bij de eerste en tweede vaccinatie (indien van toepassing). Voor de klanten van Omnibuzz is het vervoer naar de vaccinatielocatie sowieso gratis. U kunt een rit boeken via het callcenter van Omnibuzz, tel. 0900-0699. Voor iedereen die met Omnibuzz reist, geldt: draag een mondkapje. De chauffeur voert bij het instappen een gezondheidscheck uit en wijst waar u moet gaan zitten.

Help Nederland beter uit de crisis komen!
Van februari t/m mei organiseert de Rijksoverheid 80 dialoogtafels. Aan deze tafels gaan mensen met elkaar delen wat door de coronacrisis in de knel is gekomen, welke kansen zijn ontstaan en wat er nodig is om na de coronacrisis te herstellen. Wilt u meedenken/praten? Kijk op Watisjouwidee.nl

MEER INFORMATIE

Publieksinformatienummer Rijksoverheid: tel. 0800-1351.
Callcenter GGD: tel. 088-8805005 of www.ggdzuidlimburg.nl.

Coronatest: Bij (milde) klachten: laat u testen.
Bel 0800-1202 of maak een afspraak via www.coronatest.nl.

Coronavaccinaties: www.coronavaccinatie.nl
Avondklok: www.rijksoverheid.nl/avondklok

Vragen over maatregelen in de gemeente Meerssen:
www.meerssen.nl/coronavirus of stuur een mailtje aan: corona@meerssen.nl.
Of bel het gemeentelijke KCC, tel. 14 043.
Bel het Sociaal Teambij vragen over corona en uw lopende indicatie Jeugd of Wmo.
Tevens voor vragen waar u binnen de gemeente terecht kunt met vragen over eenzaamheid. Tel. 14 043. 

---

Tweede Kamerverkiezingen
Extra pagina in deze Geulbode over:
Tweede Kamerverkiezingen

Op woensdag 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. In Weekblad de Geulbode van 3 maart staat een extra pagina met verkiezingsinformatie. U kunt de informatie hier ook lezen. 

Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen?
Kijk dan op www.meerssen.nl/verkiezingen of neem contact op met Team Verkiezingen van de gemeenten Meerssen, telefoon 14 043. E-mail: verkiezingen@meerssen.nl.

---

Agenda raadsadviesvergadering 3 maart

Op woensdag 3 maart 2021 vindt een digitale gecombineerde raadsadviesvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur. U kunt deze vergadering volgen via de livestream op onze gemeentelijke website www.meerssen.nl. De raadsadviesvergadering van 4 maart 2021 vervalt.

Raadsadviesvergaderingen
De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 18 maart 2021. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvatting raadsadviesvergadering van 21-01-2021
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Raadsvoorstel reactie van de raad van de gemeente Meerssen op het rapport van de heer Pieter van Geel ¨Op zoek naar verbinding¨
 • Raadsvoorstel Aanvullende compensatieregeling Covid-19
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

Spreekrecht
Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden. Vanwege de huidige situatie rondom Corona zal het spreekrecht in aangepaste vorm plaatsvinden.

Informatie & aanmelding spreekrecht
Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Preventie- en handhavingsplan jeugd en alcohol Zuid-Limburg 2021-2024

Betreft: de gemeenteraad van Meerssen heeft op 4 februari 2021 het Preventie-en handhavingsplan jeugd en alcohol Zuid-Limburg vastgesteld.
In werking: met ingang van 4 februari 2021.
Waar ter inzage: het preventie- en handhavingsplan jeugd en alcohol Zuid-Limburg 2021-2014 is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 1 maart 2021. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Verkeersbesluit maximumsnelheid 60 km/uur buiten bebouwde kom

Betreft: instellen maximumsnelheid 60 km/uur buiten de bebouwde kom Cruisboomveld, Eijsendaalweg, Fregatweg, Houthemerweg en Meerssenhovenweg.
Maatregelen die daartoe getroffen worden: in de bestaande komportalen worden RVV A1 borden (zone 60) gemonteerd. Dat wil zeggen dat de maximumsnelheid wordt verlaagd naar 60 km per uur, waarbij de komborden een duidelijke herkenbare zone in- en uitgang aanduiden. De zone in- en uitgangen worden uitgevoerd door middel van bebording aan beide zijden van de weg en een 60 km zone markering bestaande uit een dubbele streep met 60 aanduiding uitgevoerd in thermoplast. De bebording/markering komt op de volgende locaties:

 1. Gemeentegrens Cruisboomveld
 2. Komgrens Geulle
 3. Gemeentegrens Eijsendaalweg
 4. Gemeentegrens Houthemerweg
 5. Komgrens Houthemerweg
 6. Gemeentegrens Fregatweg
 7. Gemeentegrens Meerssenhovenweg
 8. Komgrens Maastrichterlaan

Toelichting: Bovengenoemde wegen zijn in beheer bij de gemeente Meerssen.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. U kunt een digitale versie opvragen via info@meerssen.nl of via telefoon 14 043.
Inzage en reactietermijn: van 01-03-2021 t/m 19-04-2021.
Wie kan een reactie indienen: eenieder, schriftelijk/per mail, gemotiveerd bij het college van B&W, postbus 90, 6230 AB Meerssen of info@meerssen.nl.
Opmerking: dit verkeersbesluit is officieel bekendgemaakt in de Staatscourant (www.staatscourant.nl). Dit is een aanvullende kennisgeving.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het vergroten van een bestaande schuur, Sint Josephstraat 104, 6231 EG Meerssen (ontvangen 22 februari 2021).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het saneren van asbest in een mutatiewoning, Frankenstraat 12, 6231 AL Meerssen (ontvangen 25 januari 2021);
 • het verwijderen van asbesthoudende plafondplaten, Burgemeester Kisselsstraat 19, 6231 HA Meerssen (ontvangen 15 januari 2021);
 • het saneren van asbest, Papenweg 29, 6241 BR Bunde (ontvangen 10 februari 2021);
 • het verwijderen van asbesthoudend dakbeschot, Korte Raarberg 47, 6231 KP Meerssen (ontvangen 1 februari 2021);
 • het verwijderen van asbest, Broekhoven 1, 6243 BC Geulle (ontvangen 18 februari 2021);
 • het verwijderen van asbesthoudend dakbeschot, Mevrouw van der Meijstraat 9, 6243 AN Geulle (ontvangen 1 februari 2021).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het legaliseren van een appartement, garage, overkapping, tuinmuur en poort (Veegbestemmingsplan 2018), Holstraat 17, 6231 AB Meerssen.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen:

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het plaatsen van een gedichtenzuiltje, Pastoor Dominicus Hexstraat 16, 6231 HG Meerssen (verzonden 26 februari 2021);
 • het uitbreiden van de woonkamer / algemene ruimte, Molenweg 11, 6231 BL Meerssen (verzonden 26 februari 2021).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 3 maart 2021
Burgemeester en Wethouders van Meerssen