Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 02 - 13 januari 2021

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 02 - 13 januari 2021

Gepubliceerd op: 12 januari 2021 15:40

Gemeentepagina: week 02
Datum: woensdag 13 januari 2021

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Donderdag 21 januari 2021
Digitale raadsadviesvergadering

Op donderdag 21 januari 2021 vindt een digitale gecombineerde raadsadviesvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl. De vergadering van 20 januari 2021 komt te vervallen.

Raadsadviesvergaderingen
De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 4 februari 2021. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering donderdag 21 januari 2021

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvatting raadsadviesvergadering d.d. 26-11-2020
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Voorstel Vaststellen bestemmingsplan Op de Locht 52
 • Voorstel Bijdrage saneringskosten n.a.v. het incident chloorlekkage zwembad Geulle
 • Voorstel Beleidsregel "ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021"
 • Voorstel Grenscorrectie Meerssen-Beek
 • Voorstel Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Meerssen 2021 e.v.
 • Voorstel Verlenging samenwerkingsovereenkomst RivierPark Maasvallei na 31 mei 2022
 • Voorstel Preventie- en handhavingsplan jeugd en alcohol Zuid-Limburg 2021-2024
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

De achterliggende stukken kunt u inzien via www.meerssen.nl.

Spreekrecht
Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden. Vanwege de huidige situatie rondom Corona zal het spreekrecht in aangepaste vorm plaatsvinden.

Informatie & aanmelding spreekrecht
Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Gladheid 2
Gladheidsbestrijding: wat doet de gemeente

Het winterse weer is in het land. De gemeente Meerssen werkt dag en nacht met man en macht om de wegen begaanbaar te maken en houden. We vertellen u hier graag meer over.

Wanneer gaan we strooien?
Er zijn twee verschillende manieren van strooien. Er zijn strooiacties voordat het glad wordt (preventief strooien) en op het moment dat het sneeuwt of ijzelt (curatief strooien). Zodra er vorst (bij een nat wegdek of mist), sneeuw of ijzel voorspeld is, wordt er gestrooid met zout. Hiermee voorkomen we dat water, sneeuw of ijzel aan de weg hecht. Op die manier ontstaan geen ijsplaten. Als het regent (in combinatie met vorst of mist), sneeuwt of ijzelt wordt dit zout verdund. Daarom gaan we dan opnieuw strooien om te vermijden dat de sneeuw of ijzel alsnog gaat aanvriezen.

Wanneer komen de sneeuwploegen?
Als er meer dan 1 à 2 centimeter sneeuw wordt voorspeld, dan gebruiken we sneeuwploegen. Zij halen de sneeuw van de weg. Een ploeg kan telkens maar één rijweggedeelte ploegen en strooien. Bij een normale strooiactie kan er gestrooid worden over de gehele breedte van de weg, ploegen kan maar over een beperkte breedte gebeuren. Dat betekent dus dat een strooier met ploeg twee keer zo lang doet over de strooiroute. In woonstraten is het niet altijd mogelijk om over de gehele wegbreedte te ploegen in verband met geparkeerde auto's.

Hoe lang duurt het strooien?
De gemeente Meerssen beschikt over twee grote strooiers en vier kleine strooiers. Bij een preventieve strooiactie zijn de voertuigen 1,5 tot 2 uur onderweg. Voor strooiacties met sneeuw zijn de voertuigen met sneeuwploegen ongeveer 2,5 tot 3 uur onderweg. Bij de gemeente Meerssen zijn vier personen betrokken bij de gladheidbestrijding. Deze hebben in de periode november tot en met april 24-uurs wachtdiensten. Ze bewaken het weer en nemen de beslissing om over te gaan tot een strooiactie. De chauffeurs op de strooiwagens zijn van externe bedrijven.

Waarom worden niet alle straten gestrooid?
Strooien heeft pas effect als er ook verkeer op de weg zit. Het zout doet namelijk pas zijn werk als het gemengd wordt met sneeuw. Als dat niet gebeurt smelt maar een beetje van de sneeuw en het overige wordt bij vorst ijs.

Hoe bepalen we welke straten worden gestrooid?
De Gemeenteraad heeft het beleidsplan Gladheidbestrijding vastgesteld. Hierin is afgesproken dat het bestrijden van de gladheid binnen de gemeente Meerssen zich beperkt tot:

 • doorgaande wegen
 • bus routes
 • hellende wegen
 • vrijliggende fietspaden
 • diverse (wijk)ontsluitingswegen.

Hoe worden de strooiroutes bepaald?
Bij het bepalen van de strooiroutes streven we ernaar dat elke bewoner binnen de bebouwde kom binnen ca. 500 meter op een gestrooide weg moet komen. Op dit moment is het zelfs zo dat de meeste bewoners die binnen de bebouwde kom wonen, binnen 300 meter op een gestrooide weg kunnen komen. U vindt de strooiroutes op www.meerssen.nl.

Woont u in een smalle en bochtige straat?
Bewoners van smalle en bochtige straten worden gevraagd hun auto op de oprit te zetten, zodat de strooiwagens langs kunnen. Als u geen oprit heeft, vragen wij u de auto's allemaal aan één kant van de weg te parkeren, zodat minimaal drie meter rijwegbreedte overblijft. Op deze wijze is er voldoende ruimte voor de strooiwagen met sneeuwploeg. Als er onvoldoende ruimte is voor de strooiwagens, worden bepaalde wegen niet meer in de strooiroute opgenomen. Voorbeelden van smalle en/of bochtige straten zijn:

 • Ulestraten: De Kling, Groot Berghem, Kennedystraat, Don Boscostraat, Pastoor Halmansstraat, Klein Berghemmerweg.
 • Geulle: Moorveldsberg
 • Rothem: Heideweg (inclusief brug), Holstraat (inclusief kruispunt Heideweg/Holstraat), Eburonenstraat
 • Bunde: Prinses Beatrixstraat

Schade beplantingen
Een negatief effect van de gladheidbestrijding kan zijn dat het strooizout in aanraking komt met planten in tuinen die aan de weg grenzen. Dit gebeurt soms ondanks dat de gladheidbestrijders dit zoveel mogelijk proberen te voorkomen door de strooibreedte aan te passen aan de rijwegbreedte. Scherm dan ook tijdig uw planten (met name de wortels) af. De gemeente Meerssen kan voor eventuele schade aan beplantingen in beginsel geen aansprakelijkheid aanvaarden. Bij winters weer moeten we strooien in verband met de veiligheid op de weg.

Wat kunt u zelf doen?
De gemeente laat in de buurt van verzorgingshuizen, trappartijen, scholen, gemeenschapshuizen en het station Meerssen bij sneeuw de trottoirs sneeuwvrij maken door de MTB. Op andere locaties zijn we afhankelijk van uw goedwillendheid. Als u in de gelegenheid bent om te strooien of de stoep voor uw woning sneeuwvrij te maken, helpt dat bij het begaanbaar houden van onze openbare ruimte. Met name voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn, is dit ontzettend belangrijk. De gemeente stelt geen zout ter beschikking. U kunt dit het beste zelf aanschaffen. Zo zorgen we samen voor een begaanbare gemeente en kan iedereen genieten van het winterse weer.

Vragen?
Neem contact op met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het aanleggen van een inrit, Repenhof 22, 6241 DA Bunde (ontvangen 21 december 2020)
 • het realiseren van een woning in het plan Gen Eijcke (kavel E1) Ulestraten (ontvangen 31-12-2020)
 • het bouwen van 28 zorgappartementen, Albert Schweitzerstraat (ongenummerd) te Ulestraten (ontvangen 22 december 2020)
 • het realiseren van een vakantiewoning, Heerenstraat 34, 6237 ND Moorveld (ontvangen 4 januari 2021);
 • het plaatsen van een gedichtenzuiltje, Pastoor Dominicus Hexstraat 16, 6231 HG Meerssen (ontvangen 4 januari 2021);
 • het bouwen van een woning, zwembad en poolhouse, Brommelen 29, 6243 CM Geulle (ontvangen 23 december 2020).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het organiseren van horeaca activiteiten (tijdelijk), Schonen Steynweg 4, 6237 NA Moorveld;
 • het uitbreiden/legaliseren van stallingen, Eijkskensweg 4, 6243 AA Geulle;
 • het bouwen van een woonhuis, Eijckerveld, kavel 6 te Ulestraten;
 • het opvullen van een tuin en plaatsen van afrastering, Pastoor Martinus Sterckenstraat 39, 6231 JE Meerssen.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

 Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 13 januari 2021
Burgemeester en Wethouders van Meerssen