Gemeente Meerssen | Dynamisch bufferen in Meerssen om wateroverlast aan te pakken

Nieuwsbericht Dynamisch bufferen in Meerssen om wateroverlast aan te pakken

Gepubliceerd op: 30 juni 2022 16:15

Op 29 juni werd de dynamische sturing van de Watervalderbeek bij Meerssen in gebruik genomen. De afvoer van de regenwaterbuffer is nu geautomatiseerd. Bestuurder Josette Van Wersch en wethouder Gerard IJff hebben samen de dynamische buffer in werking gezet. 

Voorheen liep de regenwaterbuffer aan de Visweg binnen 24 uur leeg om een nieuwe bui op te vangen. Met de automatisering van de schuif kunnen regenwaterbuffers flexibeler worden gebruikt. Er zijn een zevental meetpunten geïnstalleerd, zoals bijvoorbeeld bij de Pletsmolen. De meetpunten meten de waterstanden/stroming en staan in verbinding met de hoofdpost die automatisch reageert naar de regenwaterbuffer bij de Visweg. De schuif bovenstrooms gaat dan omlaag. Zo stroomt er minder water naar het centrum van Meerssen. Ook kunnen verstoppingen door vuil of takken in de beek nu automatisch worden gesignaleerd en snel opgelost. Anderzijds is het nu ook mogelijk om een beperkte hoeveelheid water in de buffer te laten staan om droogte aan te pakken. Naast de inzet van dynamisch bufferen om waterafvoer te verbeteren en droogte te bestrijden kan het voor ecologische doelen worden ingezet.

Bestuurder bij Waterschap Limburg, Josette Van Wersch: ''Het is de eerste keer dat dynamisch bufferen wordt ingezet door het programma Water in Balans. Een innovatieve oplossing om wateroverlast en droogte aan te pakken. De automatisering geeft de mogelijkheid om flexibeler om te gaan met het water in de buffer en beek. De verwachting is dat deze proef gaat slagen en dat de automatisering bij meerdere projecten uitgerold gaat worden.''

Wethouder Gerard IJff: ''Doordat we enkele jaren geleden de handen ineen hebben geslagen, konden we de noodzakelijke maatregelen snel realiseren. De gemeente Meerssen neemt haar verantwoordelijkheid, maar kan het niet alleen. De inwoners aan de Humcoverstraat en het centrum van Meerssen zullen nu hopelijk gevrijwaard blijven van extreme wateroverlast. Voor de gebieden die schade hebben gekregen door de overstromingen op 15 juli moeten ook snel maatregelen worden getroffen om herhaling van vorig jaar te voorkomen."

Een jaar geleden

Precies een jaar geleden viel er in korte tijd veel regen in de gemeente Meerssen. Er viel in die avond meer dan 70 mm in twee uur tijd. Het afstromend water verzamelde zich op de wegen en in de Watervalderbeek en zocht vervolgens een weg door Meerssen. Waterschap Limburg heeft aan de Visweg een regenwaterbuffer aangelegd en werkt nog steeds aan uitbreiding van buffers in het stroomgebied van de Watervalderbeek. Afgelopen jaar is er in de gemeente Meertssen veel gebeurd: de gemeente heeft een nieuwe regenwaterbuffer bij de Pletsmolen aangelegd, er is groot onderhoud gepleegd aan de afvoerduiker naar de Geul en er ligt een plan voor nieuwe maatregelen ter inzage.

Blijf op de hoogte van alle projecten: www.waterschaplimburg.nl/meerssen

Water in Balans

Dit project is onderdeel van Water in Balans, een programma van Waterschap Limburg dat is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering te verminderen. De opgave in Zuid-Limburg verdient bijzondere aandacht, omdat daar levensbedreigende situaties kunnen ontstaan. Maatregelen worden gezocht in zes gebieden, oftewel 'knoppen om aan te draaien': het landelijke/buitengebied, het stedelijke/bebouwde gebied, het watersysteem (beken/beekdalen), schadebeperking aan de eigen woning, ruimtelijke ordening en internationale afstemming. Alle betrokken partijen hebben een rol en verantwoordelijkheid in de aanpak.

Want elke druppel telt!

Meer informatie: www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans