Gemeente Meerssen | Agenda raadsvergadering donderdag 14 december 2023

Nieuwsbericht Agenda raadsvergadering donderdag 14 december 2023

Gepubliceerd op: 06 december 2023 11:25

Op donderdag 14 december 2023 vergadert de gemeenteraad. De vergadering begint om 18.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl of op televisie bij de lokale omroep Meer Vandaag.

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling van de concept-besluitenlijst van de vergadering d.d. 06-11-2023 & 09-11-2023
 • Vaststelling van de concept-besluitenlijst van de vergadering d.d. 16-11-2023
 • Lijst ingekomen stukken Raad (datumversie 05-12-2023)
 • Raadsvoorstel in verband met het Delegatiebesluit Wet Open Overheid 2023
 • Raadsvoorstel tot het vastleggen van de verordening Fysieke Leefomgeving Gemeente Meerssen 2024, de Verordening Nadeelcompensatie Gemeente Meerssen 2024 en de Wegsleepverordening Meerssen 2024
 • Raadsvoorstel Vaststellen verordening rioolheffing Meerssen 2024
 • Raadsvoorstel Vaststellen verordening reinigingsheffingen Meerssen 2024 met bijbehorende tarieventabel 2024
 • Raadsvoorstel Vaststellen verordening parkeerbelastingen Meerssen 2024
 • Raadsvoorstel Vaststellen verordening leges Meerssen 2024 met bijbehorende tarieventabel 2024 en intrekken verordening marktgelden Meerssen 2023
 • Raadsvoorstel Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2024 – Handboek Kabels & Leidingen 2024 – Verlegregeling 2024
 • Raadsvoorstel Bijstelling Woonvisie 'Leefbare en vitale kernen' d.d. 11 mei .2021
 • Raadsvoorstel Herijking verordening re-integratie Participatiewet Maastricht- Heuvelland 2023
 • Raadsvoorstel Eenmalige Energietoeslag 2023
 • Raadsvoorstel Vaststellen verordening tarieven openbare werken Meerssen 2024
 • Raadsvoorstel Verordening op de gezamenlijke rekenkamer Limburg Centraal 2024
 • Raadsvoorstel Gunning uitvoering accountantsdiensten 2024-2027
 • Raadsvoorstel Vaststellen verordening onroerende zaakbelastingen Meerssen 2024
 • Raadsvoorstel Vaststellen verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Meerssen 2024
 • Raadsvoorstel verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Meerssen 2024, beheerverordening gemeentelijke gedenkparken Meerssen 2024
 • Raadsvoorstel inzake financiële verordeningen (art. 212, 213 en 213a) en afschrijvingstabel gemeente Meerssen
 • Raadsvoorstel Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2024
 • Raadsvoorstel inzake het beschikbaar stellen van een additioneel voorschot ad € 25.000 aan de stichting MFC Bunde
 • Raadsvoorstel Herinrichting Raadsgriffie gemeente Meerssen
 • Raadsvoorstel Reglementen t.b.v. vergaderingen van de gemeenteraad van Meerssen
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl