Gemeente Meerssen | Agenda raadsadviesvergaderingen woensdag 27 september en donderdag 28 september 2023

Nieuwsbericht Agenda raadsadviesvergaderingen woensdag 27 september en donderdag 28 september 2023

Gepubliceerd op: 13 september 2023 10:15

Op woensdag 27 september en donderdag 28 september 2023 vinden er digitale raadsadviesvergaderingen plaats. De vergaderingen starten om 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Raadsadviesvergaderingen

De raadsadviesvergaderingen vinden onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 12 oktober 2023. Tijdens de raadsadviesvergaderingen wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Concept-agenda woensdag 27 september 2023

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-samenvatting gecombineerde raadsadviesvergadering d.d. 06-09-2023
 • Spreekrecht
 • Raadsvoorstel Wijziging GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg als gevolg van wijziging Wgr
 • Raadsvoorstel Wijziging GR Omnibuzz als gevolg van wijziging Wgr
 • Raadsvoorstel Wijziging GR GGD Zuid-Limburg als gevolg van wijziging Wgr
 • Raadsvoorstel Realisatie nieuwe raadzaal
 • Raadsvoorstel Wijziging GR RUD Zuid-Limburg
 • Raadsvoorstel Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas
 • Overzicht moties en toezeggingen
 • Rondvraag

Concept-agenda donderdag 28 september 2023

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-samenvatting gecombineerde raadsadviesvergadering d.d. 06-09-2023
 • Spreekrecht
 • Raadsvoorstel Gelegenheid tot indienen zienswijze derde wijziging van de gemeenschappelijke regeling BsGW als gevolg van wijziging wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
 • Raadsvoorstel Vaststellen werkbudget nader onderzoek bedrijfswoningen Meerstr.
 • Overzicht moties en toezeggingen
 • Rondvraag

De achterliggende stukken kunt u raadplegen in het raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl