Gemeente Meerssen | Agenda raadsadviesvergadering donderdag 27 oktober 2022

Nieuwsbericht Agenda raadsadviesvergadering donderdag 27 oktober 2022

Gepubliceerd op: 12 oktober 2022 10:45

Op donderdag 27 oktober 2022 vindt er een digitale raadsadviesvergadering plaats. De vergadering start om 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Raadsadviesvergaderingen

De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de begrotingsvergadering van maandag 7 november 2022 en donderdag 10 november 2022. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Concept-agenda donderdag 27 oktober 2022

  • Opening en mededelingen
  • Vaststelling concept-agenda
  • Vaststelling concept-samenvatting raadsadviesvergadering d.d. 06-10-2022
  • Spreekrecht
  • Toelichting door Provincie inzake financieel verdiepingsonderzoek
  • Raadsvoorstel 2e bestuursrapportage 2022
  • Raadsvoorstel Vaststelling Programmabegroting 2023
  • Rondvraag

De achterliggende stukken kunt u raadplegen in het raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl