Gemeente Meerssen | Agenda besluitvormende raadsvergadering woensdag 29 mei 2024

Nieuwsbericht Agenda besluitvormende raadsvergadering woensdag 29 mei 2024

Gepubliceerd op: 22 mei 2024 15:00

Raad
Op woensdag 29 mei 2024 vergadert de gemeenteraad. De vergadering begint om 19.00 uur. Je kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling van de concept-besluitenlijst van de vergadering d.d. 11-04-2024
 • Vaststelling van de concept-besluitenlijst van de vergadering d.d. 15-05-2024
 • Lijst ingekomen stukken Raad (datumversie 13-05-2024)
 • Raadsvoorstel Benoeming en beëdiging van de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter Rekenkamer Limburg Centraal
 • Raadsvoorstel Inkoop juridisch naslagwerk en informatie voorziening
 • Raadsvoorstel betreffende de kadernota 2025, de ontwerp begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2029 van de GR BsGW
 • Raadsvoorstel GGD Zuid-Limburg: jaaroverzicht 2023, aangepaste begroting 2024 en begroting 2025
 • Raadsvoorstel GR Omnibuzz Jaarverslag 2023, Begroting 2024-1, Begroting 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028
 • Raadsvoorstel inzake aankoop sport- en beweegmaterialen ten behoeve van de binnensportaccommodaties in de gemeente Meerssen
 • Raadsvoorstel begrotingswijziging 2024 RUD Zuid-Limburg
 • Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 RUD Zuid-Limburg
 • Raadsvoorstel Efficiënt en effectief beraadslagen gemeente Meerssen 2024
 • Raadsvoorstel Werkplan gemeenteraad 2024
 • Raadsvoorstel GVVP 2024-2030 (Gemeentelijk Verkeer- en vervoersplan)
 • Raadsvoorstel extra incidentele middelen budget inhuur derden 2024
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

Je kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Griffie gemeente Meerssen, tel: 14 - 043. E-mail: griffiebureau@meerssen.nl.