Gemeente Meerssen | Meedenken

Artikel Meedenken

Het gemeentebestuur vraagt (groepen van) burgers, organisaties en bedrijven regelmatig om mee te denken over te vormen plannen of beleid. Dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens meedenkbijeenkomsten.

Adviesorganen en platforms

Daarnaast kent de gemeente vaste adviesorganen en platforms die periodiek bij elkaar komen. Zij geven het college van B&W gevraagd en ongevraagd advies en tips over beleid. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan de Adviesraad Sociaal Domein, het Seniorenplatform, het Groenplatform en het Duurzaamheidsplatform.

Buurtnetwerken

De gemeente Meerssen heeft zes buurtnetwerken. Zij signaleren wensen en problemen in de buurt of wijk en zitten regelmatig aan tafel met vertegenwoordigers van politie, gemeente, Wonen Meerssen en maatschappelijk werk.