Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 04-04-2023

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 04-04-2023

Gepubliceerd op: 12 april 2023 13:45

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 4 april 2023

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 28 maart 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 28 maart 2023 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 28 maart 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 28 maart 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Collegeverklaring ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) 2022 inzake DigiD en Suwinet (Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen) en verantwoordingsrapportage BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen), BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie), BRO (Basisregistratie Ondergrond) en WOZ (Waardering Onroerende Zaken)

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. De collegeverklaring ENSIA 2022 inzake DigiD en Suwinet door ondertekening vast te stellen. Bij deze verklaring behoren 3 bijlagen die niet worden ondertekend;
  2. de verantwoordingsrapportage Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en Basisregistratie Ondergrond (BRO) door ondertekening vast te stellen;
  3. de verantwoordingsrapportage Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) door ondertekening vast te stellen;
  4. de schriftelijke bevestiging bij assurance-opdracht aan de auditor te ondertekenen (algemeen directeur);
  5. dat de in het ENSIA proces vereiste horizontale verantwoording in een later stadium - doch voor 15 juli 2023 - aan de gemeenteraad wordt verstuurd.
    N.B.: ENSIA is een methodiek om de informatiebeveiliging zo effectief en efficiënt mogelijk te verantwoorden.

Informatiebeveiliging door middel van SOC/MDR (Security Operations Center/Managed Detection & Response)

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. Gebruik te maken van de afwijkingsmogelijkheid van de aanbestedingsvoorschriften en de opdracht betreffende MDR diensten over een periode van drie jaren rechtstreeks te gunnen aan Group Secure B.V.;
  2. in te stemmen met afdekking van de kosten van deze opdracht vanuit het ICT investeringsplan.

Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fractie BRUG-M inzake omgaan met Bestuursrapportages (BERAP's)

Besluit: het college van B&W heeft besloten de vragen van de fractie BRUG-M inzake omgaan met Bestuursrapportages te beantwoorden conform concept-brief.

Overheveling budgetten Wet Inburgering naar 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de overheveling van de budgetten naar 2023 mee te nemen in het raadsvoorstel bestemming rekeningsaldo 2022.

Raadsinformatiebrief stand van zaken projecten Ulestraten 1e kwartaal 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de concept-raadsinformatiebrief inzake stand van zaken 1e kwartaal 2023 diverse projecten Ulestraten.

Raadsvoorstel verordening onderwijshuisvesting

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-raadsvoorstel verordening onderwijshuisvesting en dit voor te leggen aan de gemeenteraad.

Memo aanbesteding voor schoonmaak

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de memo aanbesteding voor schoonmaak.