Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 30-08-2022

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 30-08-2022

Gepubliceerd op: 28 september 2022 09:45

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 30 augustus 2022

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 23 augustus 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 23 augustus 2022 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 23 augustus 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 23 augustus 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omnibuzz: afrekensystematiek

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van het besluit van het Algemeen Bestuur Omnibuzz d.d. 6 juli 2022 inzake een voorgenomen wijziging van de GR Omnibuzz met betrekking tot artikel 18: afrekensystematiek;
  2. dit voornemen conform concept-raadsvoorstel kenbaar te maken aan de gemeenteraad en de gemeenteraad in dit raadsvoorstel eveneens te verzoeken om in de raadsadviesvergadering van 14 september 2022 en de raadsvergadering van 29 september 2022 al dan niet een zienswijze aangaande de voorgenomen wijziging te formuleren en deze eventuele zienswijze via het college kenbaar te maken bij Omnibuzz.

Herbestemming De Auw Kerk Bunde

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van het Herbestemmingsonderzoek De Auw Kerk d.d. 28 april 2022, opgesteld door Klement Rentmeesters;
  2. kennis te nemen van en in te stemmen met het 'Advies tot ontwikkelkader en verkoop' d.d. 27 juli 2022, opgesteld door Klement Rentmeesters;
  3. in principe in te stemmen met een benodigde bestemmingswijziging om de in dit haalbaarheidsonderzoek uitgewerkte mogelijke ontwikkelscenario's onder nader te stellen voorwaarden mogelijk te maken;
  4. Klement Rentmeesters opdracht te verstrekken voor de verdere verkoopbegeleiding van dit monument en de overeenkomst volgens de Mandaatregeling te laten ondertekenen;
  5. het courtage van Klement Rentmeesters te dekken uit de baten van de verkoop van De Auw Kerk;
  6. de bijkomende kosten van € 3.250,-- bij te ramen in de 2e Bestuursrapportage 2022;
  7. de omgeving t.z.t. te betrekken bij de invulling van de Auw Kerk.

Raadsinformatiebrief berichtgeving in de media over aanbestedingen jeugdhulp

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de concept-raadsinformatiebrief over berichtgeving in de media over aanbestedingen jeugdhulp.

Kredietvotering voorbereidingsbesluit terrein voormalige Meerssen Papier Weert 78 te Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-raadsvoorstel inzake kredietvotering voorbereidingsbesluit terrein voormalige Meerssen Papier Weert 78 te Meerssen en dit voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 29 september 2022.

Oorlog Oekraïne: update vluchtelingencrisis

Besluit: het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad middels raadsinformatiebrief te informeren over de voortgang om opvangplekken te organiseren voor Oekraïense vluchtelingen en de crisisnoodopvang voor asielzoekers.

Revitalisering: update voortgang revitalisering organisatie gemeente Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad middels raadsinformatiebrief te informeren over de voortgang revitalisering organisatie gemeente Meerssen.

Vervuiling textielcontainers Stichting Sociaal-Medische Hulpverlening aan Oost-Europa (SMHO) met restafval

Besluit: het college van B&W heeft besloten SMHO eenmalig een bedrag van € 3.000,-- toe te kennen voor de verwerking van het restafval in de kledingcontainers.