Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 21-03-2023

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 21-03-2023

Gepubliceerd op: 29 maart 2023 15:50

Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 14 maart 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 14 maart 2023 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 14 maart 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 14 maart 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Overeenkomst Volwassenenfonds 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de concept-overeenkomst 2023 van het Volwassenenfonds Sport en Cultuur en deze te laten ondertekenen door de burgemeester.

Gemeentelijk woonbehoefteonderzoek

Besluit: het college van B&W heeft besloten op basis van de ingediende offerte opdracht te verstrekken aan Stec Groep voor het opstellen van een gemeentelijk woonbehoefteonderzoek op kernniveau.

Continuering Procesbegeleiding Meer Vitaal

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. De procesbegeleiding Meer Vitaal te continueren voor de duur van 1 jaar op basis van de aangeleverde offerte 'Implementatie Platform Meer Vitaal';
  2. deze incidentele kosten van € 15.246,-- te dekken uit de Algemene Reserve van de gemeente Meerssen en te verwerken in de 1e Bestuursrapportage 2023.

Subsidieverzoek Stichting Ouders voor Ouders

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. De stichting Ouders voor Ouders voor 2023 een subsidiebedrag van maximaal € 1.000,-- te verlenen;
  2. aan de stichting Ouders voor Ouders mee te delen dat de afweging voor een structurele subsidieverlening wordt gemaakt bij de herijking van het subsidiebeleid;
  3. dat na positieve besluitvorming het bedrag van € 1.000,-- wordt bijgeraamd in de 1e Bestuursrapportage 2023 en wordt gedekt uit het begrotingssaldo.

Bijdrage voor het verbeteren van de toegankelijkheid van de Synagoge te Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. Het Synagogebestuur een krediet van € 30.000,-- ter beschikking te stellen om plannen te ontwikkelen voor de verbetering van de toegankelijkheid van het gebouw;
  2. dit bedrag te dekken uit de verkregen krimpgelden;
  3. in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief.