Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 20-09-2022

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 20-09-2022

Gepubliceerd op: 29 september 2022 08:55

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 20 september 2022

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 13 september 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 13 september 2022 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 13 september 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 13 september 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Gunning opdracht toekomstbestendige inrichting begraafplaatsen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het aanbestedingsproces;
 2. opdracht te gunnen aan Kragten bv conform de opgestelde offerte d.d. 19 augustus 2022.

Kredietaanvraag aan de gemeenteraad voor het opstellen van een nieuw gemeentelijk verkeers- en vervoersplan Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Conform concept-raadsvoorstel de gemeenteraad te verzoeken een krediet van € 50.000,-- beschikbaar te stellen voor het opstellen van een nieuw gemeentelijk verkeers- en vervoersplan Meerssen;
 2. het raadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 20 oktober 2022.

Vaststelling bestemmingsplan Sint Catharinastraat 16-20 Ulestraten

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met het concept-raadsvoorstel en concept-raadsbesluit ter gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Sint Catharinastraat 16-20 Ulestraten en deze voor te leggen aan de gemeenteraad ter besluitvorming in de raadsvergadering van 20 oktober 2022;
 2. dat er op basis van de conclusies in de 'Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling' voor de beoogde activiteit geen sprake is van een directe m.e.r.(milieueffectrapportage)-beoordelingsplicht.

Aanpassing Verordening Starterslening gemeente Meerssen 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Het concept-raadsvoorstel strekkende tot actualisatie van de Verordening Starterslening gemeente Meerssen 2020 te accorderen;
 2. het raadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 20 oktober 2022.

Voorbereiding verkoop IJzerenkuilenweg 21 te Rothem

Het college van B&W heeft besloten:

 1. De taxatie van de IJzerenkuilenweg 21 voor kennisgeving aan te nemen;
 2. het bod van de eigenaren voor IJzerenkuilenweg 21 te accepteren;
 3. de koop te sluiten door ondertekening van een koopovereenkomst;
 4. het voornemen tot verkoop te publiceren.

Opheffing verplichtingen Coöperatie #2 Dennenberg

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Ontheffing te verlenen voor de kwalitatieve verplichtingen in relatie tot de Coöperatie Beheer Drainagesysteem 'B-Plan Dennenberg U.A. II', opgenomen in de koopakten van de adressen Catharina Daemenstraat 2 t/m 10, dan wel in te stemmen met de opheffing van de kwalitatieve verplichtingen;
 2. volmacht te verlenen aan het hoofd van de afdeling Ruimte om namens het college van burgemeester en wethouders de genoemde handelingen te formaliseren via notaris en kadaster.

Inspraakversie Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning 2023-2026 Maastricht-Heuvelland

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met de inspraakversie 'concept Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning 2023-2026 Maastricht-Heuvelland';
 2. de inspraakversie 'concept Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning 2023-2026 Maastricht-Heuvelland' van 22 september t/m 3 november 2022 ter brede inspraak voor te leggen.

Raadsinformatiebrief pilot kroonringen

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief inzake de pilot kroonringen.

Standpuntinname bedrijfsverplaatsing Dogstar te Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten het standpunt zoals verwoord door het college aan de gemeenteraad in de raadsinformatiebrief van 26 november 2018 ongewijzigd te handhaven en dit aan Dogstar schriftelijk mede te delen.